Referat nr. 4, 2022

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB
Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B
Postadresse: Postboks 2764 Solli, 0204 OSLO

Mobil 922 92 837

E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no

Internett: www.punktskriftutvalget.no

REFERAT 04/22

MØTE 24.08.22

Sted: Observatoriegt. 1 B, møterom 20

Tid 11.00—16.00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær Liv Kristin Saur

Representanter fra NLB, Arne Kyrkjebø, Hanne Kristin Lie og Aina Simenstad deltok under sak 38/22.

Sak 35/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 35/22 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 36/22 Referat 03/22
Sak 37/22 Regnskapsrapport per juli 2022
Sak 38/22 Orientering om Music Braille-prosjektet
Sak 39/22 Opplæringsmateriell i punktskrift
Sak 40/22 Nasjonal punktskriftkonferanse 2022
Sak 41/22 Nordisk møte 2022
Sak 42/2022 Emojier i norsk punktskrift
Sak 43/22 Evaluering av Workshop
Sak 44/22 E-post- og nettadresser i punktskrift på papir
Sak 45/22 Orienteringssaker

Sak 36/22 Referat 03/22

Referat 03/22, fra møte 15.06.2022, ble godkjent ved omsending 18.08.2022.

Sak 37/22 Regnskapsrapport per juli 2022

Regnskapsrapport per juli 2022 viser at OUP hittil i år har brukt ca. kr 509 000.

Sak 38/22 Orientering om Music Braille-prosjektet

Arne Kykrkjebø, NLB, orienterte om status i Music Braille-prosjektet, som NLB tok initiativet til i 2017. Prosjektet, som er forankret hos The DAISY Consortium, er et verdensomspennende samarbeidsprosjekt, og målet er å utvikle digitalt verktøy som sikrer produksjon av noter til punktskriftbrukende musikere verden over. Prosjektet har finansiering fram til juni 2023.

Prosjektet har formidlet betydelig økonomisk støtte til ulike leverandører, spesielt til produksjonsverktøyet MakeBraille (Tyskland) og sluttbrukerverktøyet Sao Mai Braille (Vietnam), som begge nå anses å være godt egnet til framstilling av punktnoter. Begge konverteringsprogrammene er basert på bruk av MusicXML-standarden, som takket være prosjektet også er blitt utvidet for bedre å støtte konvertering til punktskrift. Prosjektet har også bidratt til å gjøre det mulig for punktskriftbrukere å benytte komposisjons- og noteringsprogrammene MuseScore og Sibelius.

NLB vil nå igansette produksjon av noter i punktskrift ved hjelp av det nye produksjonsverktøyet, men institusjonen har store utfordringer når det gjelder å avgjøre hvilket punktskriftformat notene skal produseres i. NLB har ingen musikkbibliotekar og heller ingen kompetanse på noter i punktskrift.

OUP sa seg svært tilfreds med at prosjektet har klart å utvikle konverteringsverktøy som gjør det mulig å produsere fullt ut funksjonelle noter. Det vil gjøre livet enklere ikke bare for yrkesmusikere, men også for amatører.

Utvalget påpekte imidlertid at det er viktig å få på plass økonomi til å ferdigstille påbegynt utviklingsarbeid, som f.eks. Sao Mai Braille. OUP ga også klart utrykk for at NLBs manglende kompetanse på noter i punktskrift er bekymringsfull. Hvis ingen ansatte i NLB kan punktskriftnoter, er det heller ingen som vil være i stand til å oppdage om det er feil i notene som kommer tilbake etter konvertering. Det blir derfor svært viktig å etablere en relasjon til aktuelle lånere som bidrar til at NLB får tilbakemeldinger på resultatet for å kunne utvikle produktet videre.

Sak 39/22 Opplæringsmateriell i punktskrift

Siden forrige møte har OUPs medlemmer/varamedlemmer mottatt opplæringsmaterialet Punktvis, utgitt av Huseby kompetansesneter (nå Statped).

Lær punktskrift KORT OG Godt, utgitt av OUP og Gunleik Bergrud er ennå ikke utsendt.

Norges Blindeforbund har også utgitt opplæringsmateriell, kursbøker, og OUP v/ Liv Kristin tar kontakt med Hurdal syn- og mestringssenter, for å høre om OUP kan få kjøpt dette materialet.

OUP avventer videre arbeid til alle har mottatt alt materialet.

Etter forslag fra Ida, vedtok OUP å oppnevne en arbeidskomité, bestående av Lise, Ida, Dawn og Hans Anton.

Sak 40/22 Nasjonal punktskriftkonferanse 2022

Arrangementskomiteen la fram et utkast til program for Nasjonal punktskriftkonferanse 2022. Noen justeringer ble foretatt. Det legges opp til innledninger fra bl.a Statped, Oslo kommune Voksenopplæring Nydalen, Norges Blindeforbund, og noen brukeres erfaringer.

Det blir en paneldebatt mot slutten av dagen, hvor en diskuterer organiseringen av opplæring av punktskrift for voksne, med bakgrunn i innledningene/presentasjonene som er gitt tidligere i konferansen. Panelet består av representanter fra Statped, Oslo kommune, voksenopplæringsenheten, Norges Blindeforbund, samt en brukers erfaringer. Paneldebatten ledes av Hans Anton Ålien.

Konferansen avholdes med mulighet for både fysisk og digital deltakelse.

Det legges ut invitasjon til konferansen på OUPs nettside, Punktforum, Facebook-gruppa Norsk punktskrift, e-postlista NordicBraille. Videre vil Arild Øyan sende ut invitasjonen til personer han har kontakt med i kommunenes voksenopplæringstjeneste. Norges Blindeforbund v/ trykkeriet vil også sende ut informasjon i punktskrift til alle sine abonnenter.

Komiteen arbeider videre med å få ferdigstilt program og andre praktiske detaljer.

Sak 41/22 Nordisk møte 2022

Nordisk møte avholdes over to dager, dag 1, fra kl. 11–17, dag 2 fra 9–15.

Det må gjøres avtale med Thon hotell Atrium om frist for å reservere rom for våre gjester, og våre egne deltakere, som skal bo på hotellet.

Frist for å sende inn presentasjoner fra de øvrige nordiske land, settes til 20. september.

Per 24.08. var ikke alle programposter fra Norge helt klart, men arrangementskomiteen jobber videre med oppsett av programmet.

Sak 42/22 Emojier i norsk punktskrift

Emojier-gruppa la fram et notat med forslag til hvordan emojier skal skrives i norsk punktskrift.

Oddvar orienterte kort.

Forslaget lyder: Emojier skrives med tekst med kolon før og etter helt inntil teksten.

Eksempel: :svart hengende hjerte:. Beskrivelsene hentes fra emojiene.com.

En slik skrivemåte vil skille emoji-beskrivelsen fra vanlig tekst og vil kunne framstilles likt både på papir og i elektronisk form. Det trengs ikke ytterligere beskrivelser i teksten.

I Håndboka er smilefjes, :-), og Surt ansikt, :-(, beskrevet. Disse kan fortsatt benyttes.

OUP vedtok å teste ut denne praksisen over en periode.

Sak 43/22 Evaluering av workshop

OUP hadde en interessant workshop sammen med representanter fra Norges Blindeforbunds trykkeri.

Det ble sett på ulike typer tykkelser av papir. Det ble også foretatt lesehastighetstester på ulike typer papirkvaliteter.

Ifølge de tilstedeværende på Workshop-en kunne dette vært forberedt noe bedre. Uansett mener OUP at det er viktig med dialog mellom Norges Blindeforbunds trykkeri og OUP.

Sak 44/22 E-post- og nettadresser i punktskrift på papir

Dawn tok opp spørsmålet vedrørende versaler i e-post- og nettadresser.

Dawn vil finne fram til eksempler og sende disse ut på utvalgslista.

Sak 45/22 Orienteringssaker

Astrid Viks permisjon er forlenget ut året 2022. Hennes vara Ida ivaretar hennes forpliktelser så lenge permisjonen varer.

Referatet ble godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.