Referat nr. 4, 2011

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB

Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B

Postadresse: Postboks 2764 Solli

0204 OSLO

Tlf. 22 06 88 71

Mobil 928 04 617

Faks 22 06 88 88

E-post: liv.kristin(@)nlb.no

REFERAT 04/11

MØTE 14.10.11

Sted    Observatoriegt. 1 B, Oslo

Tid    10.00—15.00

Til stede  Otto Prytz

    Oddvar Øyan

Kari Brevik

Bjørn Davidsen

Britt Nordby

Sekretær   Liv Kristin Saur

Hilde Midttun, litteraturformidler ved NLB, deltok under sak 44/11.

SAK 42/11   INNKALLING OG SAKLISTE

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 42/11 Innkalling og sakliste

Sak 43/11 Referat 03/11

Sak 44/11 Forsendelse av punktskriftbøker fra NLB

Sak 45/11 Orientering om regnskap pr. 12. oktober 2011

Sak 46/11 Nordisk møte i Helsingfors, Finland, 13.—14. september 2011 – rapport

Sak 47/11 Braille21 – internasjonal punktskriftkongress i Leipzig, Tyskland,
27.—30.09.2011 – rapport

Sak 48/11 Nasjonal punktskriftkonferanse 27.—28. oktober 2011

a) Orientering om arrangement, deltakelse og program

b) Innhold og deltakere i paneldebatten

Sak 49/11 Ny oppnevning av OUP fra 2012 – innstilling fra NLBs styre – orientering

Sak 50/11 Statsbudsjettet 2012 og OUP

Sak 51/11 Orienteringssaker

Sak 52/11 Oppfølgingssaker

Sak 53/11 OUPs nettside

SAK 43/11   REFERAT 03/11

Referat 03/11 fra møte 26.08.11 ble gjennomgått og godkjent med de merknader
møtet vedtok.

SAK 44/11    FORSENDelse AV PUNKTSKRIFTBØKER FRA NLB

Liv Kristin Saur orienterte kort om bakgrunnen for at saken blir tatt opp med
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Hilde Midttun orienterte litt om utlån av punktskriftbøker. Etter ny
distribusjonsløsning har utlånet steget kraftig. Det har vært litt problemer med
at postutlevering ikke har distribuert bokpakker etter hvert som de ankommer,
men har samlet opp postforsendelsene ved postkontor / post i butikk. Dette er
tatt opp med Posten Norge, og det ser ut til at det fungerer bedre nå. Problemet
oppstår når lånere bestiller "gamle" produksjoner som er lagret i
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Disse bøkene pakkes i bager/kofferter, og blir
ikke levert direkte til mottaker. Låner får ikke beskjed fra postkontor / post i
butikk om at det har kommet leveranser som er for store til å leveres i postkasse.

Hilde Midttun anbefaler at OUP også tar opp denne saken med Norges
Blindeforbund. OUP er av den oppfatning at OUP og NLB bør gå i dialog med
Postens kundesenter om denne saken. OUP ønsker at NLB og OUP går sammen om
henvendelser til Posten Norge. Kontaktperson i NLB er Kari Kummeneje.

SAK 45//11  ORIENTERING OM REGNSKAP PR. 12. OKTOBER 2011

Det lyktes ikke utvalgssekretæren å framskaffe regnskapsrapport pr. 12.
oktober 2011.

SAK 46/11   NORDISK MØTE I HELSINGFORS, FINLAND, 13.—14. SEPTEMBER
2011 – RAPPORT

Fra Norge deltok følgende på det nordiske møtet i Helsingfors, Finland,
13.—14. september 2011: Otto Prytz, Kari Brevik, Bjørn Davidsen, Britt Nordby,
Astrid Vik og Pilar Menéndez-Pérez.

Norge hadde 2 innlegg: Astrid Vik fra Huseby kompetansesenter holdt foredrag
om sitt doktogradsarbeid: Braille literacy in Pupils with Severe Visual
Impairments in Inclusive Schools in Norway: Results and Practical outcomes from
a Research Project. Otto Prytz orienterte om arbeidet i World Braille Council,
samt om punktskriftutvalgets arbeid i Norge. Det var ellers innlegg om
matematikk på leselist, PEF, RoboBraille og et innlegg om opplæring i
punktskrift for døvblinde.

I tillegg ble det som vanlig orientert om punktskriftutvalgenes arbeid i de
respektive land.

SAK 47/11   BRAILLE21 – INTERNASJONAL PUNKTSKRIFTKONGRESS I
LEIPZIG, TYSKLAND, 27.—30.09.2011 – RAPPORT

Følgende personer deltok på Braille21 i OUPs delegasjon: Otto Prytz, Oddvar
Øyan, Kari Brevik, Bjørn Davidsen, Randi Rusten, Annelise Qvale, Pilar
Menéndez-Pérez og Liv Kristin Saur. I alt deltok det ca. 400 personer under kongressen.

OUP var enige om at arrangementet var meget godt organisert.
Kongressprogrammet gikk over 3 dager, med 4 parallelle foredrag + workshops. 6
ulike temaer ble belyst i de ulike foredragene. Kongressen hadde et stramt
program, som varte fra ca. 09.00 til 17.30. I tillegg ble det den andre dagen
arrangert konsert + middag for alle kongressdeltakerne. Fredag var det også
omvisning på Deutsche Zentralbücherei für bBlinde, DZB, bibliotek og trykkeri i
Leipzig, og en konsert i Sankt Thomas-kirken.

Otto Prytz orienterte kort om møtet i World Braille Council, som ble
arrangert i etterkant av selve kongressen, 01.10.11.

SAK 48/11   NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE 27.—28. OKTOBER 2011

a)  Orientering om arrangement, deltakelse og program

Kari Brevik og Liv Kristin Saur orienterte om arrangementet Nasjonal
punktskriftkonferanse. Siden forrige møte i OUP har komiteen avholdt 2 møter.
Det er nå klart at konferansen vil bli avholdt i Nasjonalbibliotekets
auditorium. Deltakerantallet er i overkant av 70 personer. Programmet er nå
klart, og vil bli sendt ut til deltakerne i slutten av uke 42, altså uka før
selve koferansen. Arrangemtskomiteen har bestemt at møteleder for første dag er
Øyvind Engh, NLB, og for andre dag Bjørn Davidsen, OUP. Torsdag kveld, 27.10.,
blir det arrangert middag for konferansedeltakerne på Scandic hotell, KNA. NLB
og OUP deler utgiftene ifm. middagen. Det er gledelig at så mange har meldt seg
på konferansen, spesielt gledelig er også at flere lånere/punktskriftlesere har
meldt sin interesse.

b)   Innholdet og deltakere i paneldebatten

Arrangementskomiteen ønsket å forespørre OUP om hvem man mener bør delta i
paneldebatten. OUP foreslår følgende: Arne Kyrkjebø / Øyvind Engh, Sverre
Fuglerud, Lars Bjørndal, Astrid Vik og Nina Tveter.

Temaet bør være en oppfølger til innleggene tidligere på konferansen, og bør
ha tittelen: Hvordan vil vi ha punktskrift presentert i framtiden: tilbud med
"skreddersydde" løsninger for punktskriftlesere?

SAK 49/11   NY OPPNEVNING AV OUP FRA 2012 – INNSTILLING FRA NLBS
STYRE – ORIENTERING

Liv Kristin Saur orienterte kort om innstillingen med begrunnelse fra NLBs
styre. OUP avventer oppnevningen fra Kulturdepartementet.

SAK 50/11   STATSBUDSJETTET 2012 OG OUP

OUPs bevilgning for 2012 er på kr 731 000, altså en prisjustering fra
2011.

SAK 51/11.   ORIENTERINGSSAKER

a)   Otto Prytz orienterte om sin korrespondanse med DnB NOR ang.
bankens punktskrifttjeneste for blinde.

b)   Utvalgssekretæren opplyste at hun har søkt NAV om ny leselist,
da den hun bruker nå, er 10 år gammel.

c)   Det er behov for oppgradering av WindowEyes og anskaffelse av
nytt skannerprogram. OUP mente dette kunne bekostes av OUP. Utvalgssekretæren
ønsker skannerprogrammet Iread, som forhandles av Handy Tech Norge AS. Både
WindowEyes-oppgradering og skannerprogram bestilles fra Handy Tech Norge og
faktureres på årets regnskap.

SAK 52/11   OPPFØLGINGSSAKER

Følgende oppfølgingssaker utsettes til neste møte. Det arbeides videre med
disse sakene til da: Håndbok i litterær punktskrift, Skriveregler av finn-Erik
vinje, Kortskriftpublikasjonen (e-utgaver og utgaven i vanlig trykk). Licentia
forlag har etterlyst ideer om markedsføring av jubileumsboka Louis brailles
punktskrift . enkel og genial. Det ble vedtatt å gjenta annonseringen av boka i
div. publikasjoner og e-postlister, samt på OUPs nettside.

SAK 52/11    OUPS NETTSIDE

På grun av liten aktivitet på nettsida har Oddvar Øyan har i e-post stilt et
provoserende spørsmål om OUP skal legge ned sin hjemmeside. Utvalget gikk
selvfølgelig imot dette. OUP og OUPs ansatte må bli flinkere til å sende stoff
til websiden. Liv Kristin Saur skal se på hva hun kan sende til websiden, og
finne ut hva hun trenger hjelp til fra OUPs medlemmer.

Oddvar Øyan kunne opplyse at Tore Johnny Bråtveit nå har opprettet eget firma
med navnet Punktlig IKT.

Liv Kristin Saur

Utvalgssekretær

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.