Referat nr. 3, 2016

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB
Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B
Postadresse: Postboks 2764 Solli
0204 OSLO
Tlf. 22 06 88 71
Mobil 928 04 617
Faks 22 06 88 88
E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no
Internett: www.punktskriftutvalget.no

 

REFERAT 03/16

MØTE 10.06.16

Sted
Observatoriegt. 1 B Oslo

Tid
10.00—15.00

Til stede
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien
Otto Prytz (avtroppende leder)

Sekretær Liv Kristin Saur

Forfall
Arne Kyrkjebø
Randi Rusten (avtroppende varamedlem)

Sak 22/16 Presentasjonsrunde

Alle tilstedeværende fikk anledning til å presentere seg om sin bakgrunn og sin kjennskap til punktskrift.

Sak 23/16 Innkalling og sakliste

Innkalling ble godkjent:

Den oppsatte sak 29/16 Nytt verktøy for produksjon av punktskrift i NLB v/ Arne Kyrkjebø utgår pga. sykdomsforfall.

Møtets sakliste ble godkjent som følger:

Sak 22/16 Presentasjonsrunde
Sak 23/16 Innkalling og sakliste
Sak 24/16 Godkjenning av referat for telefonmøte 01.04.16
Sak 25/16 OUPs mandat
Sak 26/16 Honorarer og reiseregninger og andre praktiske detaljer vedr. OUPs møter
Sak 27/16 Møteplan for høsten 2016
Sak 28/16 Orientering om OUPs arbeid
a) Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist – 2 delprosjekter
b) Arbeidsgruppe for videreføring av 8-punktstabellen, utarbeidet i 2007
c) Tidligere utgivelser
Sak 29/16 Nordisk møte i Stockholm oktober 2016
Sak 30/16 Ev. andre saker

Sak 24/16 Godkjenning av referat for telefonmøte 01.04.16

Referat 02/16 fra telefonmøte 01.04.16 ble godkjent ved omsending 26.05.16.

Sak 25/16 OUPs mandat

OUPs mandat, som ble vedtatt av Kulturdepartementet i 2012, ble utsendt til OUPs medlemmer og varamedlemmer i forkant av møtet.

Otto Prytz redegjorde kort om mandatets historie, og hvorfor mandatet ikke ble vedtatt før 2012.

Av spørsmål som kom opp, kan nevnes:

– Oppnevningen av personer til OUP. – Det ble understrekt at OUPs medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt i kraft av den kunnskapen og kompetansen de har om punktskrift. Medlemmer og varamedlemmer representerer seg selv og dermed ikke arbeidsgiver eller organisasjon som de kan ha tilknytning til.

– Punktskriftfremmende tiltak. – OUP har tradisjon for å arbeide med punktskriftfremmende tiltak, og bør prioritere det i den grad det er i tråd med mandatet.

Sak 26/16 Honorarer og reiseregninger og andre praktiske detaljer vedr. OUPs møter

Liv Kristin Saur ga en orientering om praktiske detaljer vedr. utvalgets arbeid.

Følgende punkter ble nevnt:

– E-postliste for utvalget medlemmer, varamedlemmer og utvalgssekretær med adresse utvalg [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no

– Honorarer ifm. utvalgets møter. Deltakere i møtene får 5 timer + 3 timers forberedelse etter Statens satser for offentlige utvalg

– Reiseregninger skjer etter Statens satser

– OUPs budsjett for 2016 er på kr. 837 000

Sak 27/16 Møteplan for høsten 2016

Møtet diskuterte om en skulle videreføre den praksis som er blitt gjort de to seneste årene med å innkalle både medlemmer og varamedlemmer til møtene.
Møtet vedtok at alle innkalles, men at varamedlemmene ikke har møteplikt, så framt de ikke møter som fast medlem. Dette begrunnes med at en på denne måten får et mer robust fagmiljø på møtene.

Følgende møteplan ble fastsatt: Fysiske møter: torsdag 1. september og fredag 11. november. I etterkant av møtet har det vist seg at 01.09. ikke passer. Dette møtet er derfor framskyndet til onsdag 31.08. I tillegg skal det også avholdes et telefonmøte i oktober. Dato fastsettes senere.

Sak 28/16 Orientering om OUPs arbeid

a) Prosjektet Utvikling av Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist – 2 delprosjekter

1 Veileder for punktskrift på papir

Otto Prytz ga en orientering om arbeidet i delprosjektet for veilederen for punktskrift på papir. Det ble gjennomført en prosjektsamling 11. mai med alle deltakerne. Mye av teksten er skrevet og Otto Prytz har til nå stått for redigeringsarbeidet. Det gjenstår likevel ganske mye arbeid. Nytt samlet utkast blir sendt ut 20. juli.

Møtet 11. mai ønsket en ny samling av hele prosjektgruppa for en ny gjennomgang av hele veilederen. Prosjektsamlinga foreslås lagt til begynnelsen av desember. Da bør det foreligge et så ferdig dokument, at det kan sendes ut som en «prøveversjon», og at en kan få tilbakemeldinger på det som er uklart fra punktskriftmiljøene i Norge.

Møtet ble videre enig om at prosjektkoordinator Arild Øyans engasjement avsluttes i mai 2016.

Oddvar Øyan går inn i styringsgruppa, tidligere kalt koordineringsgruppa, for prosjektet og erstatter Arild Øyan. Otto Prytz og Liv Kristin Saur fortsetter i prosjektets styringsgruppe.

Følgende redaksjonsgruppe for veilederen opprettes: Otto Prytz (leder), Lars Bjørndal og Nina Tveter.

2 Veileder for elektronisk tekst

Lars Bjørndal ga en kort orientering om forprosjektet. Han vil legge fram en rapport til neste møte.

Det ble enighet om at nye medlemmer og varamedlemmer i OUP innlemmes i selve prosjektet og i e-postlista prosjekt [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no.

b) Arbeidsgruppe for videreføring av 8-punktstabellen, tidligere utarbeidet i 2007

Denne gruppa ble nedsatt for noen år tilbake og består av Oddvar Øyan (leder), Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem.

Gruppa jobber med en nettversjon av dagens 8-punktstabell, og den skal også presenteres på engelsk.

Videre skal denne arbeidsgruppa jobbe med en utvidet 8-punktstabell, bl.a. med definisjon av aktuelle tegn fra Unicode-tabellen og inkludere disse i den eksisterende 8-punktstabellen.

c) Tidlgere utgivelser

Liv Kristin Saur ga en orientering om de standardene som tidligere er utgitt av OUP.

Disse er:

  • Håndbok i litterær punktskrift. 2012 – 6-punkts blindeskrift
  • Kortskrift i norsk punktskrift KS04. 2008
  • Norsk standard for 8-punkts blindeskrift. 2007 – kun elektronisk utg.
  • Norsk standard for kjemi-, fysikk- og biloginotasjon i 6-punkts blindeskrift. 2006
  • Norsk standard for sjakknotasjon i 6-punkts blindeskrift. 2003 – I tillegg ble det utgitt en bok om Praktisk bruk av sjakknotasjon i 6-punkts blindeskrift utarbeidet av Knut Helmers). 2005
  • Norsk standard for matematikknotasjon i 6-punkts blindeskrift. 2003
  • Sluttdokument fra OUBs musikkgruppe. 1999
  • New International Manual of Braille Music Notation. Tabeller. – Norsk oversettelse. 2001

Den «gamle» Norsk punktskrift del 1–4 (1978-1995) erstattes av nytt materiale slik:

Del 1 og 2: Håndbok i litterær punktskrift

Del 3: Kortsskrift i norsk punktskrift KS04

Del 4: Veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist

Det arbeidet som pågår i prosjektet.

Sak 29/16 Nordisk møte i Stockholm oktober 2016

OUP mottok e-post datert 25.04.16 fra Björn Westling med informasjon om nordisk møte i 2016. Møtet planlegges avholdt i Stockholm 27.–28. oktober. Tema er ennå ikke fastsatt.

Alle utvalgsmedlemmer og varamedlemmer gis anledning til å delta. Flere praktiske detaljer vedr. Nordisk møte tas opp på utvalgets neste møte.

Etter fjorårets møte ble det en diskusjon i OUP om hvordan en kan kommunisere mellom møtene blant de nordiske punktskriftutvalgene, f.eks. via en nordisk e-postliste. Dette kan være et tema å holde et innlegg om fra Norges side.

Liv Kristin Saur sender e-post til Björn Westling og etterspør mer informasjon.

Sak 30/16 Ev. andre saker

To temaer ble tatt opp med tanke på videre arbeid i OUP:

– Hvordan ivareta Punktskriftens historie som kulturarv i Norge?

– OUPs Hjemmeside www.punktskriftutvalget.no

Referatet ble godkjent ved omsending 23.06.2016

Liv Kristin Saur

Utvalgssekretær

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.