Referat nr. 3, 2011

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB

Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B

Postadresse: Postboks 2764 Solli

0204 OSLO

Tlf. 22 06 88 71

Mobil 928 04 617

Faks 22 06 88 88

E-post: liv.kristin(@)nlb.no

REFERAT 03/11

MØTE 26.08.11

Sted    Observatoriegt. 1 B, Oslo

Tid    10.00—15.00

Til stede  Otto Prytz

    Oddvar Øyan

Kari Brevik

Bjørn Davidsen

Britt Nordby

Sekretær   Liv Kristin Saur

SAK 30/11   INNKALLING OG SAKLISTE

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 30/11 Innkalling og sakliste

Sak 31/11 Referat 02/11

Sak 32/11 Orientering om regnskap pr. 25. august 2011

Sak 33/11 Endring av OUPs møte i november, opprinnelig fastsatt til 25.11.11

Sak 34/11 Nordisk møte i Helsingfors, Finland, 13.—14. september 2011

Sak 35/11 Braille21 – internasjonal punktskriftkongress i Leipzig, Tyskland, 27.—30.09.2011

Sak 36/11 Nasjonal punktskriftkonferanse 27.—28. oktober 2011

a) Orientering fra arrangementskomiteen

b) Et prinsippspørsmål vedr. innlegg fra én leverandør av tekniske lesehjelpemidler

Sak 37/11 Mandat for og organisering av Offentlig utvalg for blindeskrift –
svarbrev til Kulturdepartementet juni 2011

Sak 38/11 Ny oppnevning av OUP fra 2012

Sak 39/11 Boka Louis Brailles punktskrift – enkel og genial – henvendelse fra
forlaget Licentia

Sak 40/11 Orienteringssaker

Sak 41/11 Oppfølgingssaker

SAK 31/11   REFERAT 02/11

Referat 02/11 fra møte 27.05.11 ble gjennomgått og godkjent med de merknader
møtet vedtok.

SAK 32/11  ORIENTERING OM REGNSKAP PR. 25. AUGUST 2011

Liv Kristin Saur orienterte om kostnader ifm. reiser til Leipzig og
Helsingfors. Reisene ble bestilt og betalt i løpet av juli. Deltakeravgiften,
€250 pr. deltaker for kongressen i Leipzig, ble innlevert i juni, men av ulike
årsaker ikke utbetalt. Regningen blir utbetalt nå umiddelbart.

Utvalgssekretæren har undersøkt om utgiftene til servering ved boklanseringen
i januar er kommet på avveie. Kostnadene, som var på om lag kr 16 000, var ført
opp på NLBs konto, men er nå overflyttet til OUPs konto.

I og med utvalgssekretærens sykeperiode i vinter vil det bli refundert lønn
fra NAV, som settes inn på OUPs konto.

Utvalgssekretæren skal ha økonomimøte med Kjell Egeland i uke 35.

SAK 33/11  ENDRING AV OUPS MØTE I NOVEMBER, OPPRINNELIG FASTSATT
TIL 25.11.11

Møtedatoen endres til fredag 02.12.11.

SAK 34/11   NORDISK MØTE I HELSINGFORS, FINLAND, 13.—14. SEPTEMBER
2011

Til nordisk møte i Helsingfors reiser 7 deltakere fra Norge.

Norge stiller med to innlegg: Astrid Kristin Vik: Braille literacy in Pupils
with Severe Visual Impairments in Inclusive Schools in Norway: Results and
Practical outcomes from a Research Project, og Otto Prytz redegjør for arbeidet
i World Braille Council, samt om arbeidet i OUP.

SAK 35/11   BRAILLE21 – INTERNASJONAL PUNKTSKRIFTKONGRESS I
LEIPZIG, TYSKLAND, 27.—30.09.2011

OUP sender en delegasjon på 8 personer. Praktiske detaljer rundt reise og
opphold ble gjennomgått.

Foreløpig program for kongressen er kommet, samt en del annen praktisk informasjon.

SAK 36/11   NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE 27.—28. OKTOBER 2011

a)  Orientering fra arrangementskomiteen

Kari Brevik og Liv Kristin Saur orienterte om planleggingen av den nasjonale
punktskriftkonferansen. Arrangementskomiteen hadde møte 24.08. hvor programmet
for konferansen var hovedtema. En del programposter er på plass, men en mangler
innlegg fra kompetansesentrene. Kari Brevik og Oddvar Øyan bes kontakte
kompetansesentrene med tanke på innlegg om tilbudet av lærebøker i punktskrift.
NLBs programposter er klare. En avventer også innspill fra Norges Blindeforbund.

Møtet vedtok at Otto Prytz holder innlegg om kortskrift. Videre foreslår
møtet at Bjørn Davidsen er møteleder under konferansen.

b)   Et prinsippspørsmål vedr. innlegg fra én leverandør av
tekniske lesehjelpemidler

Arrangementskomiteen har i løpet av sommeren mottatt innspill fra ProVista
v/John Ulriksen ang. innlegg om noteringshjelpemidler. Arrangementskomiteen
legger dette fram for OUP da en er redd for at andre hjelpemiddelfirmaer kan
reagere på innlegg fra én leverandør. Arrangementskomiteen ønsker en prinsipiell
avklaring fra OUP om dette spørsmålet.

OUP mener innlegget kan holdes av John Ulriksen fra ProVista, dersom det
legges fram som generell informasjon om bruken av noteringshjelpemidler i et
framtidig punktskrift-Norge.

SAK 37/11   MANDAT FOR OG ORGANISERING AV OFFENTLIG UTVALG FOR
BLINDESKRIFT – SVARBREV TIL KULTURDEPARTEMENTET JUNI 2011

Arbeidsgruppa OUP/NLB hadde møte 20.06.2011 hvor en ble enig om ordlyd i brev
til Kulturdepartementet med svar på de konkrete spørsmålene departementet
stilte i sitt brev av 11.05.2011. Det dreide seg i hovedsak om spørsmål ifm.
godkjenning av OUPs standarder. Arbeidsgruppas svar til departementet inneholder
en oversikt over de standardene som er vedtatt av tidligere OUB, og forslag til
rutiner ved senere godkjenning av nye standarder.

SAK 38/11   NY OPPNEVNING AV OUP FRA 2012

I 2012 vil det bli oppnevnt et nytt OUP med funksjonstid i 4 år. Ifm. dette
har NLB sendt ut forespørsler til organisasjoner/institusjoner om å foreslå
kandidater til OUP. I brevet, som ble sendt ut i juni, er 25.08.2011 satt som svarfrist.

NLBs styre vil i løpet av høsten legge fram for Kulturdepartementet et
forslag til oppnevning av OUP.

SAK 39/11   BOKA LOUIS BRAILLES PUNKTSKRIFT – ENKEL OG GENIAL –
HENVENDELSE FRA FORLAGET LICENTIA

Fra Licentia forlag er det kommet en henvendelse vedr. markedsføring av boka
Louis Brailles punktskrift – enkel og genial. De ønsker at OUP foreslår
instanser det skal markedsføres overfor.

OUP foreslår at det sendes ut informasjon til følgende institusjoner:

  • Statens spesialpedagogiske støttesystem, spesielt kompetansesentrene for syn,
    Huseby og Tambartun
  • Universitets- og høyskolebibliotekene
  • Bibliotekcentralen, Skolebibliotektjenesten i Norge, fylkesbibliotekene
  • Blindeforbundets fylkeslag og lokallag.

Videre skal boka markedsføres på OUPs nettside og e-postlista Punktforum,
samt gjenta annonse i Norges Blinde og Døvblindes ukeblad.

SAK 40/11   ORIENTERINGSSAKER

a)  Oddvar Øyan opplyste at det ved Tambartun kompetansesenter
pågår et prosjekt med produksjon av taktile kart for synshemmede. I den
forbindelse vil det i løpet av høsten bli avholdt et seminar om kartsymboler.
Dette seminaret skulle opprinnelig vært avholdt i september, men er utsatt til
november. Målet med seminaret er å komme fram til en felles norsk standard for kartsymboler.

b)  Kari Brevik opplyste at det 25. november 2011 vil være et
arrangement ved Huseby kompetansesenter. Arrangementet er en markering av 150 år
med undervisning av synshemmede i Norge.

SAK 41/11    OPPFØLGINGSSAKER

a)   Håndboka

Det som fremdeles gjenstår, er litteraturlista. For øvrig skal dokumentet
"syes" sammen i alle versjoner.

Forslag til framdriftsplan:

Prioritere å få ferdigstilt dokumentet i leselistversjon og i PDF-format.
Oddvar Øyan tar en korrektur på leselistversjonen.

Mål: Håndboka bør foreligge i alle versjoner til punktskriftkonferansen i
slutten av oktober, i alle fall de som skal legges ut på nettsida.

b)   Skriveregler

Denne må prioriteres da den skal ferdigstilles av Britt Nordby. Boka skal
trykkes i NBFs trykkeri, og må igjennom en konvertering fra "gammel"
til "ny" CX. Dette tar trykkeriet seg av. Boka vil bli trykt i hefteformat.

c)  Kortskriftpublikasjonen

Svartutgaven, PDF-versjonen og leselistversjonen skal ferdigstilles.

Liv Kristin Saur

Utvalgssekretær

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.