Referat nr. 2, 2022

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB
Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B
Postadresse: Postboks 2764 Solli, 0204 OSLO
Mobil 922 92 837
E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no
Internett: www.punktskriftutvalget.no

 

REFERAT 02/22

MØTE 06.04.22

Sted
Møtet ble avholdt i Halvbroren, Observatoriegt. 1 B, møterom 20

Tid
10.30—15.30

Til stede

Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær      Liv Kristin Saur

Terje Andre Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund, deltok under behandlingen av sak 25/22

 

Sak 16/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 16/22 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 17/22 Referat 01/22
Sak 18/22 Regnskapsrapport per mars 2022
Sak 19/22 Workshop med Norges Blindeforbunds trykkeri
Sak 20/22 Nordisk møte
Sak 21/22 Nasjonal punktskriftkonferanse
Sak 22/22 Kveldsmøter med unge synshemmede om punktskrift på Zoom
Sak 23/22 Emojier i norsk punktskrift
Sak 24/22 Kompetanseheving for OUPs medlemmer
Sak 25/22 Samarbeid med Norges Blindeforbund om punktskrift
Sak 26/22 Lær punktskrift KORT OG GODT – lydutgaven

 

Sak 17/22 Referat 01/22

Referat 01/22, fra møte 26.01.22, ble godkjent.

 

Sak 18/22 Regnskapsrapport per mars 2022

Forelå regnskapsrapport per 31. mars 2022. I løpet av de første tre månedene av året har OUP brukt i underkant av kr 174 000. Tatt til orientering.

 

Sak 19/22 Workshop med Norges Blindeforbunds trykkeri

Espen Pedersen kaller inn til møte med planleggingsgruppa over påske.

Møtet vedtok at det settes av to dager i Bergen, en dag til OUPs møte, 15. juni, og en dag til workshop med trykkeriet, 16. juni.

Planleggingsgruppa kommer tilbake med nærmere informasjon om opplegget etter møtet med Espen Pedersen.

 

Sak 20/22 Nordisk møte

Nordisk møte, som skal avholdes 20. og 21. oktober, må holdes utenfor NLB da det ikke er ledige lokaler der. OUP overlater til utvalgssekretæren å finne et rimelig hotell. Thon hotell Opera kan være et alternativ.

Det må reserveres rom for de nordiske gjestene, og for de av OUPs medlemmer/varamedlemmer som ikke bor i Oslo. Det må sjekkes hva hotellene kan tilby av møtefasiliteter og lunsj. Videre må det undersøkes om hotellet har opplegg for digital møtedeltagelse.

Det må omgående sendes ut informasjon til de nordiske landene om tidspunkt for nordisk møte.

Innholdet for nordisk møte utformes av arrangementskomiteen, og legges fram på OUPs møte i juni.

 

Sak 21/22 Nasjonal punktskriftkonferanse

Den nasjonale punktskriftkonferansen skal avholdes onsdag 19. oktober. Konferansen tenkes avholdt fysisk i Nasjonalbibliotekets auditorium, mellom kl. 12 og 17. Kari undersøker med Nasjonalbiblioteket om auditoriet er ledig 19. oktober.

Programmet for konferansen utformes av arrangementskomiteen, og legges fram på OUPs møte i juni.

Oddvar Øyan har trukket seg fra arrangementskomiteen. OUP oppnevnte Hans Anton Ålien i hans sted.

 

Sak 22/22  Kveldsmøter med unge synshemmede om punktskrift på Zoom

Med årsak i at OUPs leder har vært sykmeldt, ble møtet med unge synshemmede som skulle ha funnet sted 31. mars, ikke avholdt. Ny dato for møtet er torsdag 2. juni. Temaet er bruk av leselist sammen med mobiltelefon. Lars og Lise holder innledningene.

Det er viktig å få ut informasjon til ungdommen via NBfUs nettsider.

 

Sak 23/22 Emojier i norsk punktskrift

Emoji-gruppa, Kari, Oddvar og Liv Kristin, la fram det foreløpige arbeidet vedr. emojier i norsk punktskrift. Gruppa har vært i kontakt med Svenska punktskriftsnämnden, og Stefan Johansson som driver nettstedet emojiene.com. Svenska Punktskriftsnänden har ikke kommet i gang med arbeidet.

Gruppa foreslår at en tar utgangspunkt i iPhones/Voiceovers oversettelser, og foreslår videre at emojieene skrives som tekst med pkt. 25 foran og pkt. 25 etter, ⠒⠑⠍⠕⠚⠊⠒, slik det gjøres i Voiceover på leselist.

Lars stilte forslag om at emojier settes med mindre-enn-tegn + kolon (pkt. 126-25) foran og kolon + større-enn-tegn (pkt. 25-345) etter, som vist på neste linje.

⠣⠒⠑⠍⠕⠚⠊⠒⠜

Emoji-gruppa jobber videre, og vil lage eksempler og legge fram for OUPs møte.

Utvalget tar endelig stilling til ovennevnte tegnkombinasjon, når emoji-gruppa anser seg ferdig med arbeidet.

 

Sak 24/22 Kompetanseheving for OUPs medlemmer

Møtet vedtok at det andre kompetansetreffet for OUP, utsettes til høsthalvåret. Nina  kontakter Torø Graven og avklarer et tidspunkt.

 

Sak 25/22  Samarbeid med Norges Blindeforbund om punktskrift

Til møtet hadde OUP invitert forbundsleder Terje Andre Olsen for å drøfte et mulig samarbeid om punktskrift.

Etter at OUPs leder hadde gjort rede for utvalgets mandat, og saker OUP har vært opptatt av de siste årene, redegjorde Terje Andre Olsen for Norges Blindeforbunds politikk når det gjelder punktskrift. Deretter drøftet møtet saker det kunne være aktuelt å samarbeide om. Temaer som ble diskutert var:

  • Punktskrift som skriftspråk vs punktskrift som skriftsystem
  • Norges Blindeforbunds opplæringstilbud i punktskrift
  • videre oppfølging av de som lærer punktskrift
  • punktskrifthjelpemidler
  • Nasjonal punktskriftkonferanse med tema opplæring
  • Hvordan få ut informasjon til nye punktskriftbrukere
  • OUPs workshop med Norges Blindeforbunds trykkeri
  • Postforsendelser av punktskrift

Etter gjennomgangen av disse temaene stilte Blindeforbundets leder seg positiv til et samarbeid mellom OUP og Blindeforbundet om punktskrift. Han lovte å foreslå et slikt samarbeid for Blindeforbundets styrende organer.

 

Sak 26/22 Lær punktskrift KORT OG GODT – lydutgaven

I forkant av møtet hadde Dawn, også på vegne av Astrid Vik, sendt ut en e-post til OUPs leder og sekretær ang. læreverket Lær punktskrift KORT OG GODT, skrevet av Gunleik Bergrud og utgitt av OUP for flere år siden. Inkludert i læreverket er kortskriftnotasjon i 3 nivåer. Til læreverket skulle det opprinnelig lages en veiledning og en instruksjon til læreverket som en lydfil. Av ulike grunner ble aldri lydutgaven sluttført. Selve veiledningen finnes i visuell skrift. Det oppleves litt vanskelig å bruke læreverket med kun denne veiledningen.

Norges Blindeforbund har også laget et læreverk i punktskrift, inkludert kortskriftnotasjon nivå 1 og 2.

Det finnes også et læreverk Punktvis, kurs i punktskrift inkludert kortskriftnotasjon nivå 1 utarbeidet av flere ved Statped Sørøst.

Det ble enighet om at OUP skal gjennomgå disse verkene i kombinasjon med OUPs egen kortskriftnotasjon. OUP må få tilsendt de ulike publikasjonene.

Dawn sørger for utsendelse av Lær punktskrift KORT OG GODT, samt veiledningen som er skannet inn i Wordfil, og læreverket punktvis.

Oddvar sjekker om læreverket i Blindeforbundets regi kan sendes ut.

Kortskriftnotasjonen legges snart ut som nettversjon, men de som ønsker det, får den i punktskrift.

Referatet ble godkjent på møtet 15.06.2022

Liv Kristin Saur, referent

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.