Kapittel 8

 

8. Tall

Talltegn # ⠼ (3456)

 • ⠼⠁ 1
 • ⠼⠃ 2
 • ⠼⠉ 3
 • ⠼⠙ 4
 • ⠼⠑ 5
 • ⠼⠋ 6
 • ⠼⠛ 7
 • ⠼⠓ 8
 • ⠼⠊ 9
 • ⠼⠚ 0
 • ⠼⠁⠚ 10
 • ⠼⠁⠁ 11
 • ⠼⠁⠃ 12
 • ⠼⠃⠚ 20
 • ⠼⠉⠚ 30
 • ⠁⠚⠚ 100
 • ⠼⠃⠄⠉⠚⠚⠞⠕ 2300

årstall

 • ⠼⠁⠊⠉⠚ 1930

En relativt stor endring i denne revisjonen av norsk 6-punkts punktskrift er at alle tall skal ha talltegn foran. Dette får konsekvenser for nevner i brøk, indekser og notasjon av kjemi.

 

8.1 Talltegnets rekkevidde

Talltegnet settes umiddelbart foran alle siffertall. Består et tall av flere sifre, settes det kun ett talltegn først. Talltegnets virkning oppheves av alle andre tegn enn komma (pkt. 2) og punktum i siffergrupper (pkt. 3). I bibelhenvisninger også bindestrek (36), se 8.5.

Eksempler:

3 415 3.868,6

⠼⠉ ⠼⠙⠁⠑ ⠼⠉⠄⠓⠋⠓⠂⠋

 

8.2 Tall inndelt i siffergrupper

Tall på fire eller flere sifre deles fra høyre i grupper på tre med punktum mellom gruppene.

Eksempler:

6 712

⠼⠋⠄⠛⠁⠃

27 764

⠼⠃⠛⠄⠛⠋⠙

1 000 000

⠼⠁⠄⠚⠚⠚⠄⠚⠚⠚

Unntak fra denne regelen er årstall og norske postnumre.

Eksempler:

Han tjente 2 000 kr i år 2000.

⠠⠓⠁⠝ ⠞⠚⠑⠝⠞⠑ ⠼⠃⠄⠼⠚⠚⠚ ⠅⠗ ⠊ ⠡⠗ ⠼⠃⠚⠚⠚⠄

Adressen hennes var Kallbakken, 8013 Bodø.

⠠⠁⠙⠗⠑⠎⠎⠑⠝ ⠓⠑⠝⠝⠑⠎ ⠧⠁⠗ ⠠⠅⠁⠇⠇⠃⠁⠅⠅⠑⠝⠂ ⠼⠓⠚⠁⠉ ⠠⠃⠕⠙⠪⠄

Dersom et tall har mange desimaler, kan disse deles opp mot høyre (fra desimalkommaet).

p = 3,141.59

⠰⠏ ⠶ ⠼⠉⠂⠁⠙⠁⠄⠑⠊

Her er noen andre tall som av hensyn til lesbarhet bør skilles med punktum.

Telefonnummer: 39 25 07 82 ⠼⠉⠊⠄⠃⠑⠄⠚⠛⠄⠓⠃

Mobiltelefonnummer: 998 72 008 ⠼⠊⠊⠓⠄⠛⠃⠄⠚⠚⠓

Fødselsnummer: 280280 53862 ⠼⠃⠓⠚⠃⠓⠚⠄⠑⠉⠓⠋⠃

Der siffergrupper i vanlig trykk skilles med (hardt) mellomrom, er en alternativ notasjon i punktskrift å sette nytt talltegn for hver siffergruppe, uten mellomrom foran. Er tallet så stort at det ikke får plass på (resten av) en linje, kan det deles mellom to siffergrupper. En setter da bindestrek på slutten av første linje og talltegn på begynnelsen av neste. Ved dataframstilling av punktskrift trengs det da ikke annen redigering enn å sette bindestreken.

EKSEMPEL:

Mitt bankkontonummer er 6411 18 96267.

⠠⠍⠊⠞⠞ ⠃⠁⠝⠅⠅⠕⠝⠞⠕⠝⠥⠍⠍⠑⠗ ⠑⠗ ⠼⠋⠙⠁⠁⠼⠁⠓⠼⠊⠋⠃⠋⠛⠄

EKSEMPEL MED DELING:

Mitt kontonummer er 0531 57 96263.

⠠⠍⠊⠞⠞ ⠅⠕⠝⠞⠕⠝⠥⠍⠍⠑⠗ ⠑⠗ ⠼⠚⠑⠉⠁⠼⠑⠓⠼⠊⠋⠠
⠼⠃⠋⠉⠄

 

8.3 Brøker og blandede tall

Det skal alltid være talltegn både i teller og nevner når brøken består av bare tall. Dersom en brøk etterfølges av en tilhørende tekst, settes bindestrek mellom brøken og teksten.

Eksempler:

1/2

⠼⠁⠱⠼⠃

Han spiste 3/8 av pizzaen.

⠠⠓⠁⠝ ⠎⠏⠊⠎⠞⠑ ⠼⠉⠱⠼⠓ ⠁⠧ ⠏⠊⠽⠽⠁⠑⠝⠄

Barna får en 1/4-liters kartong med melk på skolen.

⠠⠃⠁⠗⠝⠁ ⠋⠡⠗ ⠑⠝ ⠼⠁⠱⠼⠙⠤⠇⠊⠞⠑⠗⠎ ⠅⠁⠗⠞⠕⠝⠛ ⠍⠑⠙ ⠍⠑⠇⠅ ⠏⠡ ⠎⠅⠕⠇⠑⠝⠄

I blandede tall er det ikke mellomrom mellom heltallet og brøken, men det settes nytt talltegn foran brøken. Hvis et blandet tall ikke får plass på resten av linjen, kan tallet deles med bindestrek mellom heltallet og brøken. Det anbefales å ikke dele det mellom teller og nevner i brøken.

EKSEMPEL:

Han kjøpte 2 1 1/2-litersflasker brus.

⠠⠓⠁⠝ ⠅⠚⠪⠏⠞⠑ ⠼⠃ ⠼⠃ ⠼⠁⠱⠼⠃⠤⠇⠊⠞⠑⠗⠎⠋⠇⠁⠎⠅⠑⠗ ⠃⠗⠥⠎⠄

 

8.4 Tidsangivelser

Klokkeslett

Klokkeslett bør skrives med punktum mellom timer og minutter selv om det i vanlig skrift skrives i ett eller med kolon.

EKSEMPEL:

Han kommer kl 20.15.

⠠⠓⠁⠝ ⠅⠕⠍⠍⠑⠗ ⠅⠇ ⠼⠃⠚⠄⠁⠑⠄

Dato

Dersom datoen skrives med tall, bør det brukes punktum mellom dag, måned og år.

Datoer skrevet på annen måte følger skrivemåten i vanlig skrift.

Eksempler:

Jeg må bli ferdig innen 10.03.2007.

⠠⠚⠑⠛ ⠍⠡ ⠃⠇⠊ ⠋⠑⠗⠙⠊⠛ ⠊⠝⠝⠑⠝ ⠼⠁⠚⠄⠚⠉⠄⠃⠚⠚⠛⠄

Kurset ble holdt helga 18.—20. mars.

⠠⠅⠥⠗⠎⠑⠞ ⠃⠇⠑ ⠓⠕⠇⠙⠞ ⠓⠑⠇⠛⠁ ⠼⠁⠓⠤⠼⠃⠚⠄ ⠍⠁⠗⠎

 

8.5 Bibelhenvisninger o.l.

Følgende gjelder for bibelhenvisninger:

 • Punktum sløyfes både etter nummeret på skriftet og etter navnet på skriftet.
 • Det settes komma mellom kapittel og vers. Vers markeres ikke med nytt talltegn.
 • Fra vers til vers skrives enkel bindestrek uten talltegn.
 • Går henvisningen over flere kapitler, settes enkel bindestrek og talltegn foran nye kapitler. Et punktum føyes til ved henvisninger over to grupper vers i samme kapittel.
 • Ved henvisning til deler av vers settes en liten bokstav, markert med ⠰ (56) foran bokstaven. Etterfølgende tall må markeres med talltegn.

Eksempler:

1 Mos 3,15

⠼⠁ ⠠⠍⠕⠎ ⠼⠉⠂⠁⠑

Matt 4,1-11

⠠⠍⠁⠞⠞ ⠼⠙⠂⠁⠤⠁⠁

Gal 5,26-6,5

⠠⠛⠁⠇ ⠼⠑⠂⠃⠋⠤⠋⠂⠑

5 Mos 8,7.11-18

⠼⠑ ⠠⠍⠕⠎ ⠼⠓⠂⠛⠄⠁⠁⠤⠁⠓

2 Mos 20,1-8.12-17

⠼⠃ ⠠⠍⠕⠎ ⠼⠃⠚⠂⠁⠤⠓⠄⠁⠃⠤⠁⠛

Luk 4,16-22a

⠠⠇⠥⠅ ⠼⠙⠂⠁⠋⠤⠃⠃⠰⠁

Pet 3,13-15a.17-18

⠠⠏⠑⠞ ⠼⠉⠂⠁⠉⠤⠁⠑⠰⠁⠄⠼⠁⠛⠤⠁⠓

Bibelen er bare én av flere hellige skrifter, oppbygd av kapitler og vers, som det kan henvises til. Koranen er bygd opp av 114 surer, som består av flere vers. Henvisninger til Koranen kan gjøres på samme måte som for bibelhenvisninger, se punktene b)–e) over.

Eksempler:

Sure 3,27

⠠⠎⠥⠗⠑ ⠼⠉⠂⠃⠛

Sure 13,12-20

⠠⠎⠥⠗⠑ ⠼⠁⠉⠂⠁⠃⠤⠃⠚

Av andre skrifter en kan møte henvisninger til, er bl.a. Nostradamus’ profetier, bygd opp av kapitler (kalt centurion) og strofer. Her er kapitlene satt med store romertall, mens strofene er satt med arabiske tall. I vanlig skrift settes punktum etter romertallet og strofenummeret rett etter uten mellomrom.

EKSEMPEL:

III77

⠠⠊⠊⠊⠄⠼⠛⠛

 

8.6 Tallsymboler som opptar én celle i punktskrift

Dersom det er hensiktsmessig å skrive tall med ett tegn, for eksempel i kryssord eller kalendere, kan følgende system benyttes:

 • 0—9: ⠚ ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊
 • 10—19: ⠞ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠕ ⠏ ⠟ ⠗ ⠎
 • 20—29: ⠾ ⠥ ⠧ ⠭ ⠽ ⠵ ⠯ ⠿ ⠷ ⠮
 • 30—39: ⠺ ⠡ ⠣ ⠩ ⠹ ⠱ ⠫ ⠻ ⠳ ⠪
 • 40—49: ⠴ ⠐ ⠆ ⠒ ⠖ ⠖ ⠢ ⠖ ⠶ ⠔

Dersom en trenger flere tall, kan systemet gjentas. I kryssord der full celle brukes for å markere svart rute, bør g brukes som 27.

Gå til kapittel 7
Gå til kapittel 9

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.