Kapittel 17

 

17. Fotnoter og sluttnoter

Henvisningstegn:

  • Stjerne * ⠔ (35)
  • Siffer 1, 2, osv. ⠼⠁, ⠼⠃

I vanlig skrift settes noter nederst på siden, fotnoter, eller samlet i en egen oversikt på slutten av teksten, sluttnoter. Det vises til noten med et henvisningstegn, som regel et siffer, som er hevet uten mellomrom etter det ord eller uttrykk noten gjelder.

I punktskrift er det uforholdsmessig arbeidskrevende å sette fotnoter nederst på siden. I tekst med fotnoter bør hver note settes inn i den løpende teksten, umiddelbart etter henvisningstegnet eller der det passer å bryte inn i teksten. Som henvisningstegn brukes vanligvis stjerne, * ⠔ (35). Selve noten skal være skilt fra den løpende teksten ved at den settes i blokk, to anslag inn. Henvisningstegnet gjentas foran noten. Hovedteksten fortsetter deretter fra marg (eller tre anslag inn dersom den begynner med nytt avsnitt).

Eksempel:

Skolen ble åpnet i den franske hovedstaden i 1784,*
*Dette var verdens første skole for blinde

men allerede 5 år etter åpningen oppstod alvorlige vanskeligheter …

Alternativt kan siffer med pkt. 6 foran brukes som henvisningstegn. I slike tilfeller settes mellomrom etter sifferet i selve noten.

Eksempel:

Året etter1 ble den første spesialskole for blinde barn etablert i Paris.2 Etter hvert som tiden gikk, vokste det fram …

1 1784.

2 Grunnleggerens navn var Valentin Haüy.

⠠⠡⠗⠑⠞ ⠑⠞⠞⠑⠗⠠⠼⠁ ⠃⠇⠑ ⠙⠑⠝ ⠋⠪⠗⠎⠞⠑ ⠎⠏⠑⠎⠊⠁⠇⠎⠅⠕⠇⠑ ⠋⠕⠗ ⠃⠇⠊⠝⠙⠑ ⠃⠁⠗⠝ ⠑⠞⠁⠃⠇⠑⠗⠞ ⠊ ⠠⠏⠁⠗⠊⠎⠄⠠⠼⠃ ⠠⠑⠞⠞⠑⠗ ⠓⠧⠑⠗⠞ ⠎⠕⠍ ⠞⠊⠙⠑⠝ ⠛⠊⠅⠅⠂ ⠧⠕⠅⠞⠑ ⠙⠑⠞ ⠋⠗⠁⠍ ⠄⠄⠄

⠠⠼⠁ ⠼⠁⠛⠓⠙⠄

⠠⠼⠃ ⠠⠛⠗⠥⠝⠝⠇⠑⠛⠛⠑⠗⠑⠝⠎ ⠝⠁⠧⠝ ⠧⠁⠗ ⠠⠧⠁⠇⠑⠝⠞⠊⠝ ⠠⠓⠁⠈⠥⠵⠄

I bøker hvor forfatteren bruker mange notehenvisninger, både tilleggsinformasjon og litteraturhenvisninger med referanse til sidetall osv., settes sluttnoter etter hvert kapittel eller i en egen oversikt sist i boka. I slike tilfeller brukes siffer som henvisningstegn. Hvis originalen inneholder uforholdsmessig mange fotnoter, anbefales det å bruke sluttnoter i punktskriftutgaven istedenfor å sette notene i den løpende teksten. Sluttnoter kan settes etter hvert kapittel eller i slutten av hvert bind / hver perm. I store bøker kan det være mer hensiktsmessig å sette alle notene i et eget bind / en egen perm. Notehenvisningen settes her også med siffer ⠠⠼⠁, ⠠⠼⠃, osv., altså med pkt. 6 foran tallet. I selve noten settes kun tallet uten pkt. 6 foran. Slike noter settes som punktoppstilling, se 16.3.

EKSEMPEL (tatt fra Skriveregler av Finn-Erik Vinje):

Man viser til en fotnote med et siffer1 som settes opphøyd uten mellomrom inntil det ord eller det uttrykk som noten gjelder:

Hun brukte uttrykket «takle problemet»2

Sluttnoter

  1. 1 Hvis det er bare én fotnote på siden, forekommer også asterisk (*) som notetegn. I eldre tekster ble også kors brukt. Siffer er å foretrekke.
  2. 2 Fra engelsk tackle a problem.

⠠⠍⠁⠝ ⠧⠊⠎⠑⠗ ⠞⠊⠇ ⠑⠝ ⠋⠕⠞⠝⠕⠞⠑ ⠍⠑⠙ ⠑⠞ ⠎⠊⠋⠋⠑⠗⠼⠁ ⠎⠕⠍ ⠎⠑⠞⠞⠑⠎ ⠕⠏⠏⠓⠪⠵⠙ ⠥⠞⠑⠝ ⠍⠑⠇⠇⠕⠍⠗⠕⠍ ⠊⠝⠝⠞⠊⠇ ⠙⠑⠞ ⠕⠗⠙ ⠑⠇⠇⠑⠗ ⠥⠞⠞⠗⠵⠅⠅ ⠎⠕⠍ ⠝⠕⠞⠑⠝ ⠛⠚⠑⠇⠙⠑⠗⠒

⠠⠓⠥⠝ ⠃⠗⠥⠅⠞⠑ ⠥⠞⠞⠗⠵⠅⠅⠑⠞ ⠲⠞⠁⠅⠇⠑ ⠏⠗⠕⠃⠇⠑⠍⠑⠞⠲⠼⠃

⠠⠎⠇⠥⠞⠞⠝⠕⠞⠑⠗

  • ⠠⠼⠁ ⠠⠓⠧⠊⠎ ⠙⠑⠞ ⠃⠁⠗⠑ ⠿⠗ ⠋⠕⠞⠝⠕⠞⠑ ⠏⠡ ⠎⠊⠙⠑⠝⠂ ⠋⠕⠗⠑⠅⠕⠍⠍⠑⠗ ⠕⠛⠎⠡ ⠁⠎⠞⠑⠗⠊⠅⠎ ⠦⠔⠴ ⠎⠕⠍ ⠝⠕⠞⠑⠞⠑⠛⠝⠄ ⠠⠊ ⠑⠇⠙⠗⠑ ⠞⠑⠅⠎⠞⠑⠗ ⠃⠇⠑ ⠕⠛⠎⠡ ⠅⠕⠗⠎ ⠃⠗⠥⠅⠞⠄ ⠠⠎⠊⠋⠋⠑⠗ ⠑⠗ ⠡ ⠋⠕⠗⠑⠞⠗⠑⠅⠅⠑⠄
  • ⠠⠼⠃ ⠠⠋⠗⠁ ⠑⠝⠛⠑⠇⠎⠅ ⠞⠁⠉⠅⠇⠑ ⠁ ⠏⠗⠕⠃⠇⠑⠍⠄

Gå til kapittel 16
Gå til lesetabell

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.