Kapittel 12

 

12. Edb-tegn

 • Krøllalfa @ ⠈ (4)
 • Omvendt skråstrek \ ⠱ (156)
 • Understrek _ ⠸ (456)
 • Tilde ~ ⠹ (1456)
 • Loddrett strek (stolpe) | ⠿ (123456)
 • Escapetegn $ ⠲ (256)
 • Kontrolltegn ^ ⠨ (46)
 • Mindre-enn-tegn < ⠣ (126)
 • Større-enn-tegn > ⠜ (345)
 • Prosent % ⠫ (1246)
 • Anførselstegn » ⠮ (2346)
 • Utropstegn ! ⠠⠖ (6-235)
 • Bindestrek ved linjeskift ⠠ (6)

 

12.1 Krøllalfa @ ⠈ (4)

Eksempler:

Hun har e-postadressen line [krøllalfa] online [punktum] no.

⠠⠓⠥⠝ ⠓⠁⠗ ⠑⠤⠏⠕⠎⠞⠁⠙⠗⠑⠎⠎⠑⠝ ⠇⠊⠝⠑⠈⠕⠝⠇⠊⠝⠑⠄⠝⠕⠄

Hun oppga tone21 [krøllalfa] hotmail [punktum] com som sin adresse.

⠠⠓⠥⠝ ⠕⠏⠏⠛⠁ ⠞⠕⠝⠑⠼⠃⠁⠈⠓⠕⠞⠍⠁⠊⠇⠄⠉⠕⠍ ⠎⠕⠍ ⠎⠊⠝ ⠁⠙⠗⠑⠎⠎⠑

Han har e-postadressen msvendsen [krøllalfa] c2i [punktum] net.

⠠⠓⠁⠝ ⠓⠁⠗ ⠑⠤⠏⠕⠎⠞⠁⠙⠗⠑⠎⠎⠑⠝ ⠍⠎⠧⠑⠝⠙⠎⠑⠝⠈⠉⠼⠃⠰⠊⠄⠝⠑⠞

I det siste eksemplet må markering for bokstav foran i-en også tas med for at adressen skal leses som «c to i» og ikke som «c tjueni».

 

12.2 Omvendt skråstrek (backslash) \ ⠱ (156)

Eksempel:

Dokumentet ligger i mappen c:\tekst\ på harddisken.

⠠⠙⠕⠅⠥⠍⠑⠝⠞⠑⠞ ⠇⠊⠛⠛⠑⠗ ⠊ ⠍⠁⠏⠏⠑⠝ ⠉⠒⠱⠞⠑⠅⠎⠞⠱ ⠏⠡ ⠓⠁⠗⠙⠙⠊⠎⠅⠑⠝⠄

 

12.3 Understrek _ ⠸ (456)

Understrek som selvstendig tegn brukes både i elektroniske adresser og filnavn.

Eksempler:

per_erik [punktum] iversen [krøllalfa] online [punktum] no

⠏⠑⠗⠸⠑⠗⠊⠅⠄⠊⠧⠑⠗⠎⠑⠝⠈⠕⠝⠇⠇⠊⠑⠄⠝⠕

Dokumentet heter en_spøkelseshistorie_fra_lofoten.doc.

⠠⠙⠕⠅⠥⠍⠑⠝⠞⠑⠞ ⠓⠑⠞⠑⠗ ⠑⠝⠸⠎⠏⠪⠅⠑⠇⠎⠑⠎⠓⠊⠎⠞⠕⠗⠊⠑⠸⠋⠗⠁⠸⠇⠕⠋⠕⠞⠑⠝⠄⠙⠕⠉⠄

 

12.4 Tilde ~ ⠹ (1456)

Tilde kan brukes i web-adresser og i begynnelsen av filnavn som betegner midlertidige filer.

Eksempler:

Den midlertidige filen $~pgave.doc slettes når Word avsluttes.

⠠⠙⠑⠝ ⠍⠊⠙⠇⠑⠗⠞⠊⠙⠊⠛⠑ ⠋⠊⠇⠑⠝ ⠲⠹⠏⠛⠁⠧⠑⠄⠙⠕⠉ ⠎⠇⠑⠞⠞⠑⠎ ⠝⠡⠗ ⠠⠺⠕⠗⠙ ⠁⠧⠎⠇⠥⠞⠞⠑⠎⠄

Han har hjemmeside www.nettpark.no/~tjb.

⠠⠓⠁⠝ ⠓⠁⠗ ⠑⠝ ⠓⠚⠑⠍⠍⠑⠎⠊⠙⠑ ⠺⠺⠺⠄⠝⠑⠞⠞⠏⠁⠗⠅⠄⠝⠕⠱⠹⠞⠚⠃⠄

 

12.5 Loddrett strek (stolpe) | ⠿ (123456)

Eksempler:

Du finner tasten | like til venstre for 1-tallet på tastaturet.

⡙⠥ ⠋⠊⠝⠝⠑⠗ ⠞⠁⠎⠞⠑⠝ ⠿ ⠇⠊⠅⠑ ⠞⠊⠇ ⠧⠑⠝⠎⠞⠗⠑ ⠋⠕⠗ ⠼⠁⠤⠞⠁⠇⠇⠑⠞ ⠏⠡ ⠞⠁⠎⠞⠁⠞⠥⠗⠑⠞⠄

Dir *.* | more

⠠⠙⠊⠗ ⠔⠄⠔ ⠿ ⠍⠕⠗⠑

 

12.6 Escapetegn $ ⠲ (256)

Escapetegnet brukes noen ganger i forbindelse med programmering og i kommandoer til en printer. I vanlig trykk noteres escape som dollartegn.

Eksempel:

Send $^g til skriveren og du får tilbake et pip!

⠠⠎⠑⠝ ⠲⠨⠛ ⠞⠊⠇ ⠎⠅⠗⠊⠧⠑⠗⠑⠝ ⠕⠛ ⠙⠥ ⠋⠡⠗ ⠞⠊⠇⠃⠁⠅⠑ ⠑⠞ ⠏⠊⠏⠖

 

12.7 Kontrolltegn ^ ⠨ (46)

Tegnet kan brukes istedenfor Ctrl for å benevne kontrolltasten på pc-tastaturet. I vanlig trykk noteres det som cirkumfleks (se 14.2).

Eksempel:

Avslutt med ^w for å lukke Word.

⠠⠁⠧⠎⠇⠥⠞⠞ ⠍⠑⠙ ⠨⠺ ⠋⠕⠗ ⠡ ⠇⠥⠅⠅⠑ ⠠⠺⠕⠗⠙⠄

 

12.8 Tegn med spesiell punktskriftnotasjon i edb

Noen tegn må ha en spesiell notasjon i edb-sammenheng for å unngå misforståelser. Som eksempler kan nevnes større-enn-tegnet, som i matematikknotasjon er o komma (⠕⠂), prosent, som ser ut som kontroll parentes slutt (⠨⠴), og anførselstegn, som kan forveksles med escapetegn.
 

12.8.1 Mindre-enn-tegn og større-enn-tegn ⠣ ⠜ (126 og 345)

Når det står et setningstegn etter en elektronisk adresse, kan en komme i tvil om dette tegnet er en del av adressen eller ikke. Derfor anbefales det at slike adresser settes mellom mindre-enn-tegn og større-enn-tegn. I de tilfeller der adressen i vanlig trykk har en avvikende skrifttype, skal disse tegnene benyttes i punktskrift.

I HTML-programmering brukes tegnene for å ramme inn tagger, se 12.8.3.

Eksempel:

Du finner alltid ferske nyheter på www.nrk.no.

⠠⠙⠥ ⠋⠊⠝⠝⠑⠗ ⠁⠇⠇⠞⠊⠙ ⠋⠑⠗⠎⠅⠑ ⠝⠵⠓⠑⠞⠑⠗ ⠏⠡ ⠣⠺⠺⠺⠄⠝⠗⠅⠄⠝⠕⠜⠄

 

12.8.2 Prosent % ⠫ (1246)

Tegnet kan brukes til å angi parameter i programmering.

Eksempel:

set path=c:\prog;%PATH%

⠎⠑⠞ ⠏⠁⠞⠓⠶⠉⠒⠱⠏⠗⠕⠛⠆⠫⠠⠠⠏⠁⠞⠓⠫

I dette eksemplet er PATH i slutten en variabel og bør derfor skrives med store bokstaver.
 

12.8.3 Anførselstegn » ⠮ (2346)

Brukes i HTML-programmering.

Eksempel:

<a href=»http://www.aftenposten.no»>Aftenposten</a>⠣⠁ ⠓⠗⠑⠋⠶⠮⠓⠞⠞⠏⠒⠏⠏⠺⠺⠺⠄⠁⠋⠞⠑⠝⠏⠕⠎⠞⠑⠝⠄⠝⠕⠮⠜⠠⠁⠋⠞⠑⠝⠏⠕⠎⠞⠑⠝⠣⠣⠏⠁⠜

 

12.8.4 Utropstegn ! ⠠⠖ (6-235)

Dersom utropstegn og pluss forekommer i samme tekst, skal det settes pkt. 6 foran utropstegnet. I programmering kan tegnet brukes for å markere kommentarer som ikke skal oppfattes som kode.

Eksempel:

! Legg sammen to tall tall := a + b

⠠⠖ ⡇⠑⠛⠛ ⠎⠁⠍⠍⠑⠝ ⠞⠕ ⠞⠁⠇⠇ ⠞⠁⠇⠇ ⠒⠶ ⠁ ⠖ ⠃

 

12.9 Bindestrek ved linjeskift

Siden bindestrek kan forekomme i e-post-og nettadresser, brukes matematisk bindestrek, pkt. 6, ved deling av en adresse på flere linjer i punktskrift. Det anbefales at lange adresser deles der det er naturlig å dele ordet, men at en så langt mulig deler foran eller etter et skilletegn, f.eks. krøllalfa.

Eksempel:

Send inn et ønske til onskekonserten [krøllalfa] nrk [punktum] no du også!

⠠⠎⠑⠝⠙ ⠊⠝⠝ ⠑⠞ ⠪⠝⠎⠅⠑ ⠞⠊⠇ ⠣⠕⠝⠎⠅⠑⠅⠕⠝⠎⠑⠗⠞⠑⠝⠈⠝⠗⠅⠄⠝⠕⠜ ⠙⠥ ⠕⠛⠎⠡⠖

Gå til kapittel 11
Gå til kapittel 13

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.