Referat nr. 7, 2018

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB
Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B
Postadresse: Postboks 2764 Solli
0204 OSLO
Tlf. 22 06 88 71
Mobil 922 92 837
E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no
Internett: www.punktskriftutvalget.no

REFERAT 07/18

MØTE 30.11.18

Sted
Observatoriegt. 1 B Oslo

Tid
10.00-15.00

Til stede
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Arne Kyrkjebø – 4 timer
Pilar Menéndez-Pérez

Sekretær Liv Kristin Saur

Forfall Hans Anton Ålien

 

Sak 50/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 50/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 51/18 Referater
Sak 52/18 Regnskapsrapport og situasjonen per 30.11.2018
Sak 53/18 Nordisk møte – oppsummering
Sak 54/18 Tactile Reading
Sak 55/18 OUPs virksomhet i 2019
Sak 56/18 Møteplan 1. halvår 2019
Sak 57/18 Orienteringssaker

 

Sak 51/18 Referater

Referater fra OUPs møter, nr 5, 29.08.2018 og nr 6, 05.10.2018 ble godkjent med de merknader som var kommet fram i forkant av møtet og
under møtet.

 

Sak 52/18 Regnskapsrapport og situasjonen per 30.11.2018

Liv Kristin Saur orienterte. I uke 47 var det omtrent kr 76 000 igjen av årets bevilgning. Når faste utgifter er trukket fra, vil det
likevel bli rom for utbetalinger av honorarer for det siste møtet. Fra fjorårets bevilgning gjenstod ca kr 10 000, som benyttes til middag for OUPs medlemmer/varamedlemmer 30.11.2018.

Olav Vik mener regnskapsrapportene bør settes opp på en mer hensiktsmessig måte, slik at det blir enklere å forstå de
enkelte poster. Det ble henstilt til Olav Vik om å sette opp et forslag som sendes administrasjonen i NLB og økonomiavd. i
Nasjonalbiblioteket via utvalgssekretæren.

 

Sak 53/18 Nordisk møte – oppsummering

OUP sier seg svært fornøyd med Nordisk møte, til tross for noen tekniske problemer med lyden i konferanserommet. Det var ikke
installert mikrofoner, så dette må man være oppmerksom på ved neste arrangement.

Møtet samlet om lag 26/27 personer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. I tillegg en ekstern foredragsholder fra England, Sarah Wilkins.

Møtet hadde to hovedtemaer:

Punktskrift og tidlig innsats og Musikk og punktskrift.

Det ble enighet om å legge ut presentasjonene for innleggene på OUPs nettside. Liv Kristin Saur tar kontakt med de som leverte
presentasjoner av svensker, finner og Sarah Wilkins om de gir tillatelse til at OUP legger ut deres presentasjoner på OUPs nettside. Frist settes til 10.12.18, eller så snart som mulig.

Lars Bjørndal har laget en oppsummering, som er sendt alle deltakerne, og som også vil legges ut på nettsida.

Lars Bjørndal foreslo at OUP sender henvendelse til Finland om neste års nordiske møte allerede i januar, hvis en ikke har hørt
noe til da.

En sak som følges opp fra nordisk møte, forslag fra Sara Backström Lundeberg, Sverige, et prosjekt om å lage en nordisk
sangbok for barn, med tekst, noter og illustrasjoner i samarbeid med de enkelte lands punktskriftsbiblioteker. Nina Tveter følger opp saken.

 

Sak 54/18 Tactile Reading

Ifm. nordisk møte ble det avholdt et møte mellom Astrid Kristin Vik, Oddvar Øyan og svenske representanter fra Tactile Reading 2017,
Westling og Hägg. Det er viktig å dra nytte av erfaringene fra Tactile reading 2017.

Leder av teknisk komité fra Statped har startet planleggingen av arrangementet.

Ang. programkomiteen, er det kommet tilbakemeldinger fra NLB og Norges Blindeforbund, NBF, om deltakelse i komiteen. Fra NLB deltar Kari Rudjord, NBF arnt Holte og fra OUP Astrid Kristin Vik. Statped arbeider med å finne fagperson som kan delta i programkomiteen.

 

Sak 55/18 OUPs virksomhet i 2019

a) Ferdigstillelse av Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir

Pilar Menéndez-Pérez orienterte om framdriften for Veilederen.

Redaksjonskomiteen har kommet ca. halvveis i dokumentet. En regner ikke med å ferdigstille dokumentet før 2. halvår 2019. Pilar
Menéndez-Pérez starter arbeidet med utformingen av eksemplene i Veilederen like over nyttår.

b) Arbeidsbudsjettet for 2019

I foreløpig tildelingsbrev har OUP fått øremerket kr 880 000 til sin virksomhet i 2019.

Det vil bli satt opp et arbeidsbrudsjett med det som vedtas på dagens møte til møtet i januar.

c) 6 fysiske møter i 2019

Helt siden OUP statet med prosjektet Veilder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist har OUP sett seg nødt til å redusere antallet fysiske møter til 4 per år, men har i tillegg hatt 2 telefonmøter, ett per halvår. Dette for å stille midler til rådighet for prosjektet.

Fra 2019 er det ønskelig å ha 6 fysiske møter, men dette vil bli svært kostnadskrevende og OUP har heller ikke avsluttet
prosjektet.

Utvalgssekretæren foreslår at man prøver med 5 fysiske møter i 2019, 3 møter på vårhalvparten, og 2 møter
i 2. halvdel, samt ett telefonmøte på høsten.

d) Nasjonal punktskriftkonferanse

Det er lenge siden OUP har arrangert nasjonal punktskriftkonferanse. Siste konferansen ble avholdt i 2012. Årsaken har vært OUPs arbeid med Veilederen, som var et resultat av denne konferansen.

OUP har vært inne på tanken å avholde en nasjonal konferanse ifm. ferdigstillelsen av Veilederen – for å få presentert
Veilederen for det norske punktskriftmiljøet.

OUP vet nå at Veilederen ikke er klar før mot slutten av 2019, og vil gjerne presentere denne på en dagskonferanse i 2020.

Imidlertid er det ønskelig at OUP arrangerer en punktskriftkonferanse også i 2019, f.eks. i samarbeid med NLB. Temaet kan bl.a være det
nye produksjonsverktøyet, PIP, og hvilke muligheter dette gir til punktskriftleserne.

Møtet nedsatte en komité til å planlegge konferansen, som tenkes avholdt torsdag 13. juni. Komiteen består av Kari Rudjord,
Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur.

e) Deltakelse nordisk møte 2019

Nordisk møte avholdes i Finland trolig i oktober i 2019.

Møtet vedtok at alle medlemmer/varamedlemmer som ønsker, kan delta.

f) 8-punktstabellen

Det foreslås et nytt arbeidsmøte i arbeidsgruppa i 2019, for å komme videre med utvidelsen av 8-punktstabellen.

g) Veilederen for elektronisk tekst

Siden «forprosjektet» om elektronisk tekst ble avsluttet sommeren 2017, har det ikke skjedd så mye.

OUP har villet vente til Veilederen for punktskrift på papir nærmer seg en avslutning.

Til neste møte skal Oddvar Øyan og Lars Bjørndal lage et notat med råd til OUP om hvordan en veileder for elektronisk tekst
skal utformes, eller om dette prosjektet skal utgå.

 

Sak 56/18 Møteplan 1. halvår 2019

Følgende møtedatoer ble fastsatt for 1. halvår 2019:

Trosdag 31.01., onsdag 20.03. og onsdag 12.06.

Nasjonal punktskriftkonferanse: torsdag 13.06.

 

Sak 57/18 Orienteringssaker

a) Legoprosjekt

Astrid Kristin Vik orienterte om legoprosjektet, som er et prosjekt i samarbeid mellom Lego og 4 land, bl.a. Norge gjennom Norges Blindeforbund, NBF.

Dette prosjektet er også relevant for prosjektet i regi av Statped, Tidlig skriftspråkstimulering.

b) Lesehastighet på papir og på leselist

Lars Bjørndal orienterte om sin private test av lesehastighet på papir og på leselist.

Det kan virke som papirkvaliteten har mye å si for lesehastigheten på papir, og etter manges mening er papirkvaliteten i Norges
Blindeforbunds trykkeri blitt dårligere, i og med at de benytter tynnere papir.

Lesehastighet på papir og på leselist vil også bli et tema på neste nordiske møte.

Referatet ble godkjent ved omsending 19.12.2018.

Liv Kristin Saur

Referent

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.