Referat nr. 5, 2012

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB


Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B


Postadresse: Postboks 2764 Solli


0204 OSLO


Tlf. 22 06 88 71


Mobil 928 04 617


Faks 22 06 88 88


E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no


Internett: www.punktskriftutvalget.no
REFERAT 05/12

MØTE 28.09.12
Sted                   Observatoriegt. 1 B, Oslo
Tid                     10.00—15.00
Til stede           Otto Prytz


                          Oddvar Øyan


Lars Bjørndal, personlig varamedlem for Lise Bakkan


Astrid Kristin Vik


Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem for Mats Køber


Sekretær           Liv Kristin Saur
SAK 42/12                        INNKALLING OG SAKLISTE
Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:
Sak 42/12 innkalling og sakliste


Sak 43/12 Referat 04/12


Sak 44/12 Orienteringssaker


Sak 45/12 Oppfølgingssaker


Sak 46/12 Nordisk møte i Stockholm 4.—5. oktober 2012


Sak 47/12 Nasjonal punktskriftkonferanse 11.—12. oktober 2012


Sak 48/12 OUPs møte 28.11.12


Sak 49/12 OUPs nettside


Sak 50/12 Opprettelse av prosjektgruppe/arbeidsgruppe Layout i punktskriftbøker Jf. sakene 31/12 og 39/12


Sak 51/12 Status 8-punktstabeller – veien videre Jf. sak 41/12


Sak 52/12 Ev. møtedager våren 2013
Møtet vedtok å tidfeste sak 51/12 til kl. 12.30.
SAK 43/12                        REFERAT 04/12
Referat 04/12 fra møte 28.08.12 forelå ikke.
SAK 44/12                        ORIENTERINGSSAKER
a)          DNBs punktskrifttjeneste
Rolf Arne Mellem orienterte om at DNB hadde kontaktet BoJo AS om problematikken rundt DNBs punktskriftutskrifter. Strålfors AS er også koblet inn i denne saken.
Videre har det vært avholdt møte mellom DNB, NBF og OUP uten at problemet med utskriftene i punktskrift er løst.
For at møtene med DNB skal gi resultater, må teknisk kompetente personer med IKT-ansvar delta fra DNBs side. OUP ber Otto Prytz fremme dette ønsket overfor DNB.
b)          Den nye bibeloversettelsen i punktskrift
Magne Bjørndal har henvendt seg, via Lars Bjørndal, om problematikken rundt produksjon av den nye bibeloversettelsen til punktskrift.
Det ble gjort noen forsøk med konvertering av den nye bibeloversettelsen via NorBraille, men dette fungerte ikke godt nok.
Kristent arbeid blant blinde og svaksynte, KABB, ønsker å bidra til at en punktskriftutgave skal foreligge, men problemet er hvem som skal ta seg av produksjonen.
Lars Bjørndal ba OUPs representanter som skal delta på Nordisk møte i oktober om å forhøre seg om Bibelen i punktskrift i f.eks. Sverige.
SAK 45/12                        OPPFØLGINGSSAKER
Det kom ikke fram noe nytt under dette punktet denne gang.
SAK 46/12
           NORDISK MØTE I STOCKHOLM 4.—5. OKTOBER 2012


Følgende fra OUP deltar på det nordiske møtet: Otto Prytz, Oddvar Øyan, Nina Tveter, Rolf Arne Mellem, Pilar Menéndez-Pérez (ledsager) og Liv Kristin Saur.
Liv Kristin Saur orienterte kort om det praktiske rundt reise tur-retur Oslo-Stockholm og oppholdet i Stockholm.
Otto Prytz orienterer om OUPs virksomhet, samt holder innlegg om begrunnelsen for valgene av symboler i norsk punktskrift. I tillegg er Otto Prytz utfordret av Björn Westling, sekretær i Sveriges Punktskriftsnämnd, til å innlede litt om punktskriftutvalgenes organisering i de ulike land.
Otto Prytz har skrevet manuset til innlegget om begrunnelsen for valg av symboler i norsk punktskrift, og har distribuert det til alle deltakerne på Nordisk møte, samt til OUP. Artikkelen skal også legges ut på OUPs nettsted.
SAK
47/12           NASJONAL
PUNKTSKRIFTKONFERANSE 11.—12. OKTOBER 2012
Otto Prytz og Liv Kristin Saur orienterte kort om status for Nasjonal punktskriftkonferanse. Det er i underkant av 50 deltakere påmeldt fra hele
punktskriftmiljøet i Norge.
Torsdag er lagt opp med foredrag om temaet Layout i punktskrift, 6- og 8-punkt, med bl.a. innledninger både fra Huseby og Tambartun kompetansesenter. Otto Prytz holder innlegg om prinsipper for Layout i andre lands punktskrift. Det blir også et innlegg av en synspedagog og en synshemmet elev om hvordan tilrettelagte læremidler fungerer i en klassesituasjon. Gunleik Bergrud holder foredrag om Layout på punktskriftens premisser. Liv Kristin Saur innleder om layout i blader og tidsskrifter.
Fredagen er viet OUPs kommende arbeid med Layout i punktskriftbøker – hvordan dette skal organiseres? Otto Prytz innleder til debatt, og det skal skrives referat fra denne diskusjonen.
Videre kom møtet inn på hvordan vi best kan publisere stoff om punktskriftkonferansen i ettertid.
Astrid Vik foreslo at OUP spør foredragsholderne om vi kan legge ut deres manus på OUPs nettside. Siden arrangementetskomiteen ikke spurte foredragsholderne om dette på forhånd, kan OUP ikke pålegge dem dette i ettertid.
SAK
48/12           OUPS MØTE 28.11.12
Liv Kristin Saur orienterte litt om tradisjoner rundt siste møtet før jul. Det arrangeres middag for de som deltar på dette møtet.
Lise Bakkan hadde meldt forfall til møtet 28.11., men stedfortreder Lars Bjørndal stiller.
SAK
49/12                        OUPS NETTSIDE
Møtet diskuterte innholdet på OUPs nettside, bl.a. om det bør stå noe mer utfyllende om hva OUP er utover det som står i mandatet. I tillegg til referater og årsrapporter bør det skrives litt om hva som foregår i OUP, hvilke saker det arbeides spesielt med, til en hver tid.
Det bør også legges ut mer aktuelt stoff, bl.a. fra punktskriftkonferansene som avholdes hvert år, se sak 47/12.
Det ble også stilt spørsmål om strukturen på nettsiden. Er sidene lett tilgjengelig, er det lett å finne fram til det man ønsker?
Liv Kristin Saur ønsker å se litt nærmere på strukturen, og drøfte og finne fram til forbedringer i samarbeid med driftsansvarlig, Tore Johnny Bråtveit.
SAK
50/12           OPPRETTELSE
AV PROSJEKTGRUPPE/ARBEIDSGRUPPE LAYOUT I PUNKTSKRIFTBØKER Jf. sakene 31/12 og 39/12
På forrige møte ble det vedtatt å avholde et møte i prosjektgruppa/arbeidsgruppa 24.09.12. Dette møtet ble ikke avholdt ettersom halvparten av gruppa ikke kunne stille da de var opptatt på annet hold.
Utvalget vedtok å avvente hva som skal skje videre i påvente av diskusjonen som er planlagt avholdt på Nasjonal punktskriftkonferanse.
SAK
51/12           STATUS
8-PUNKTSTABELLER – VEIEN VIDERE Jf. sak 41/12
Utvalget fortsatte diskusjonen videre fra forrige møte, sak 41/12.
Av temaer som ble diskutert, kan nevnes:

  • Definisjon av tegn som ikke har 8-punktskriftrepresentasjon, bl.a. diakritiske tegn, matematiske tegn

  • Det må også foreligge et dokument med beskrivelse av de enkelte tegn

  • Utvalget innser at en må se bort fra entydigheten, at tegn har én punktskriftrepresentasjon, dvs. at en punktskriftrepresentasjon må gjelde for
    flere tegn

  • Definisjonene av 8-punktrepresentasjoner av bokstaver med diakritiske tegn bør ta hensyn til representasjonen i vedkommende språks litterære punktskrift, så vidt mulig og så vidt OUP har kunnskap om den

  • I utgangspunktet må man tenke diakritiske tegn i de språkene synshemmede i Norge vil komme bort i, men tabellen må kunne utvides ved behov.OUP oppnevnte følgende arbeidsgruppe til å arbeide videre med en utvidet 8-punktstabell basert på Unicode-tabellen: Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem.
Arbeidsgruppa bes også om å lage et mandat og en handlingsplan for det videre arbeidet.
SAK
52/12                        EV. MØTEDAGER VÅREN 2013
Otto Prytz ba medlemmene tenke over dager for avholdelse av møter våren 2013. Man må prøve å unngå kollisjoner med andre arrangementer som berører OUPs medlemmer.
Liv Kristin Saur


Utvalgssekretær


Referatet ble godkjent i OUPs møte 28.11.12

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.