Referat nr. 5, 2011

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB

Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B

Postadresse: Postboks 2764 Solli

0204 OSLO

Tlf. 22 06 88 71

Mobil 928 04 617

Faks 22 06 88 88

E-post: liv.kristin(@)nlb.no

REFERAT 05/11

MØTE 02.12.11

Sted    Observatoriegt. 1 B, Oslo

Tid    10.00—15.00

Til stede  Otto Prytz

    Oddvar Øyan

Kari Brevik

Bjørn Davidsen

Britt Nordby

Sekretær   Liv Kristin Saur

SAK 53/11   INNKALLING OG SAKLISTE

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 53/11 Innkalling og sakliste

Sak 54/11 Referat 04/11

Sak 55/11 Orientering om regnskap pr. 1. desember 2011

Sak 56/11 Nasjonal punktskriftkonferanse 27.—28. oktober 2011 – oppsummering

Sak 57/11 Orienteringssaker

Sak 58/11 Oppfølgingssaker

Sak 59/11 Publikasjoner

Sak 60/11 Møtedatoer for 1. halvår 2012

Sak 61/11 Arbeidsbudsjett og virksomhetsplan for 2012

Sak 62/11 Postforsendelse av punktskriftbøker

SAK 54/11   REFERAT 04/11

Referat 04/11 fra møte 14.10.11 ble gjennomgått og godkjent med de merknader
møtet vedtok.

SAK 55/11  ORIENTERING OM REGNSKAP PR. 1. DESEMBER 2011

Utvalgssekretæren hadde ikke fått oppdatert regnskap pr. november 2011. Til
møtet i januar vil årsregnskapet foreligge, og utvalgssekretæren skal gjennomgå
dette på forhånd med Kjell Egeland.

En del andre regnskapsmessige forhold vil bli tatt opp med Kjell Egeland.

SAK 56/11  NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE 27.—28. OKTOBER 2011 – OPPSUMMERING

27.—28. oktober 2011 avholdt Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, nasjonal
punktskriftkonferanse i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.
Konferansen fant sted i Nasjonalbibliotekets auditorium, Oslo.

Det deltok i overkant av 70 personer fra hele punktskriftmiljøet i Norge.

Hovedtema på konferansen var: Punktskrifttilbudet i Norge i dag og i framtiden.

Det var foredrag/innlegg av representanter fra NLB, OUP, Huseby og Tambartun
kompetansesenter, Norges Blindeforbund, punktskriftbrukere, og BoJo AS,
leverandør av tekniske datahjelpemidler.

Tilbakemeldinger tyder på at konferansedeltakerene var svært fornøyd med
arrangementet. Utvalget sier seg svært godt fornøyd med gjennomføringen, men ser
at det ble for liten tid til paneldebatten mot slutten av konferansen.

Videre vil utvalget takke NLB for godt samarbeid om planleggingen og
gjennomføringen av konferansen, og god praktisk bistand, som ledsaging, under
selve arrangementet.

Utvalget vil konkludere med at nasjonale punktskriftkonferanser er viktige
for hele punktskriftmiljøet i Norge.

SAK 57/11   ORIENTERINGSSAKER

a)   Pr. 02.12.11 er det ikke kommet en formell oppnevning av nytt
OUP fra Kulturdepartementet. Utvalgssekretæren har snakket med direktør Øyvind
Engh, NLB, og han mener det ikke har noe for seg å purre på avgjørelsen ennå.

b)  Det har kommet noen spørsmål til utvalgssekretæren om ulike
måter å tilrettelegge punktskriftutgaver på, bl.a. i forbindelse med
billedtekster til illustrasjoner. OUP vil som hovedregel si at en følger
oppsettet i utgaven i vanlig trykk.

c)   Otto Prytz redegjorde for kontakt med DNB vedr. den tidligere
Postbankens punktskrifttjeneste. Punktskrifttjenesten legges ikke ned selv om
Postbanken nå er en del av DNB.

SAK 58/11   PUBLIKASJONER

a)  Kortskriftpublikasjonen

Leselistversjonen av kortskriftpublikasjonen er ferdigstilt, og legges ut på
OUPs nettside. PDF-versjonen og utgaven i vanlig trykk blir også ferdigstilt i
nærmeste framtid.

b)  Skriveregler av Finn-Erik Vinje

Korrekturen av Skriveregler er påbegynt og skal være avsluttet innen midten
av desember. Publikasjonen trykkes i Norges Blindeforbunds trykkeri i hefteformat.

c)  Håndbok i litterær punktskrift

Håndboka ferdigstilles i de utgavene som tidligere er nevnt, men trykking av
boka, både i punktskrift og vanlig trykk, vil ikke skje før i 2012.

SAK 59/11   OPPFØLGINGSSAKER

a)  OUPs nettside

Møtet diskuterte innholdet på OUPs nettside. OUPs påbegynte Unicode-tabell
bør legges ut. Videre har Otto Prytz en oversikt over hvordan skrive aksentuerte
bokstaver o.a. på PC-tastaturet. Denne kan godt legges ut på nettsiden.

b)   Informasjon fra OUP

Utvalgssekretæren vil sende ut informasjon om bokutgivelser fra OUP, Håndbok
i litterær punktskrift, Skriveregler av Finn-Erik Vinje og ikke minst
jubileumsboka Louis Brailles punktskrift – enkel og genial. I tillegg bør det
informeres om tidligere standarder og OUPs nettside.

Denne informasjonen skal sendes Norges Blinde, Døvblindes ukeblad,
e-postlista Punktforum, og informasjon om bokutgivelsene skal selvfølgelig
legges ut på punktskriftutvalgets nettside.

Informasjon om jubileumsboka bør også sendes til Alt om syn, utgitt av Norges
Blindeforbund, kanskje med en liten reportasje om selve boka.

c)  Louis Braille: a touch og genius av C. Michael Mellor

Tidligere har utvalgssekretæren lovet OUPs medlemmer å få tak i boka C.
Michael Mellor: Louis Braille: a touch og genius, i både
punktskrift og vanlig trykk. Boka må bestilles i vanlig trykk, og kan kjøpes i
punktskrift ved Talboks- och punktskriftsbiblioteket i Sverige.
Utvalgssekretæren skal ta seg av dette i uke 49. Hun beklaget at dette har blitt
uteglemt.

SAK 60/11   MØTEDATOER FOR 1. HALVÅR 2012

Utvalget satte opp følgende foreløpige møteplan for 1. halvår 2012: tirsdag
24.01.12, et overlappingsmøte mellom tidligere OUP og nytt OUP.

Videre settes følgende datoer opp: tirsdag 27.03.12 og torsdag 24.05.12.

SAK 61/11   ARBEIDSBUDSJETT OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2012

Arbeidsbudsjett:

Utvalgssekretæren la fram forslag til arbeidsbudsjett for 2012.

Utvalget ønsker at posten Kurs/konferanser økes til kr. 25 000, mens posten
Representasjon reduseres til kr 15 000. Med disse endringene ble
arbeidsbudsjettet for 2012 enstemmig tiltrådt.

Virksomhetsplan:

Virksomhetsplan for 2012 ble forelagt møtet, og vedtatt med noen små justeringer.

SAK 62/11.   POSTFORSENDELSE AV PUNKTSKRIFTBØKER

I etterkant av forrige møte, 14.10.11, ble det klart at NLB Utlån/formidling
ikke ønsker å gå sammen med OUP om et møte med Posten Norge vedr. problemer med
forsendelser av punktskriftbøker. NLB Utlån/formidling mener de har en bra
løsning med at de har en kontaktperson i Posten Norge, som viederesender til de
lokale postkontorene saker vedr. problemer med postforsendelse av punktskriftbøker.

OUP er gjort oppmerksom på at Norges Blindeforbund også har en kontaktperson
i Posten Norge, som man kan ta opp div. problemer med, f.eks. postforsendelser
av punktskriftbøker o.a.

Møtet vedtok at Oddvar Øyan kontakter Sverre Fuglerud, Norges BlindefORBUnd,
om dette.

Liv Kristin Saur

Utvalgssekretær

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.