Referat nr. 4, 2015

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB
Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B
Postadresse: Postboks 2764 Solli
0204 OSLO
Tlf. 22 06 88 71
Mobil 928 04 617
Faks 22 06 88 88
E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no
Internett: www.punktskriftutvalget.no

 

REFERAT 04/15

 

MØTE 12.08.15

 

Sted
Observatoriegt. 1 B Oslo

Tid
10.00—15.00

Til stede
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal
Astrid Kristin Vik
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Randi Rusten
Olav Vik

Sekretær Liv Kristin Saur

 

SAK 26/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 26/15 Innkalling og sakliste
Sak 27/15 Referat 03/15
Sak 28/15 Regnskapsrapport 1. halvår
Sak 29/15 Nordisk møte i Helsingfors 1.–2. oktober – deltakelse fra Norge – innlegg fra Norge
Sak 30/15 Prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist – prosjektsamling 16.–17. oktober
Sak 31/15 OUPs nettside
Sak 32/15 Statpeds prioriteringer når det gjelder produksjon av punktskrift – ev. møte med direktør Niels-Erik Mathiassen v/ Statped, avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling, ALT
Sak 33/15 Utvidet 8-punktstabell
Sak 34/15 Fastsettelse av telefonmøte i oktober

 

SAK 27/15 REFERAT 03/15

Referat 03/15 for møte 27.05.15 var utsendt tidligere.

Det var en del uklarheter rundt formuleringen i sak 22/15, Tilgjengelighet av PIN-koder fra Direktoratet for Forvaltning og IKT, DIFI. Teksten formuleres på nytt, og referatet sendes til utvalget på nytt for godkjenning per omsending 17.08.15.

 

SAK 28/15 REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR

Regnskapsrapport for 1. halvår behandles per e-post / ev. på telefonmøtet i oktober.

 

SAK 29/15 NORDISK MØTE I HELSINGFORS 1.–2. OKTOBER – DELTAKELSE FRA NORGE – INNLEGG FRA NORGE

Av invitasjonen fra punktskriftutvalget i Finland framgår det at temaet på det nordiske møtet er Motivating Braille Literacy in the Digital age.

Deltakere fra OUP: Otto Prytz, Nina Tveter, Randi Rusten, Astrid Vik, Lars Bjørndal, Ole Erik Jevne og Liv Kristin Saur.

Nina Tveter holder innlegg med arbeidstittelen Internet as a motivating source for Braille Literacy.

Otto Prytz rapporterer om arbeidet i OUP.

 

SAK 30/15 PROSJEKTET UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST – PROSJEKTSAMLING 16.–17. OKTOBER

Otto Prytz orienterte fra møte i koordineringsgruppa, som hadde sitt møte mandag 10.08., hvor temaet var prosjektsamlingen 16.–17. oktober. Det legges opp til en samling på Hurdal syn- og mestringssenter fra fredag til lørdag, ett døgn. Det ble gitt en kort orientering om opplegget for samlingen. Arild Øyan, prosjektkoordinator, sender ut mer informasjon.

 

SAK 31/15 OUPS NETTSIDE

OUP uttrykte bekymring for OUPs nettside og oppdateringer av den.

Rolf Arne Mellem har sagt seg villig til å hjelpe utvalgssekretæren med nettsiden etter at Lise Bakkan har trukket seg fra OUP. Liv Kristin Saur bes om å ordne med tilgang til nettsiden for Rolf Arne Mellem.

I første omgang skal nettsiden oppdateres med møtereferater/årsrapporter, standarder etc.

På sikt er det også nødvendig å se litt på utformingen av siden, og foreta endringer.

 

SAK 32/15 STATPEDS PRIORITERINGER NÅR DET GJELDER PRODUKSJON AV PUNKTSKRIFT – EV. MØTE MED DIREKTØR NIELS-ERIK MATHIASSEN V/ STATPED, AVDELING FOR LÆRINGSRESSURSER OG TEKNOLOGIUTVIKLING, ALT

Møtet gjennomgikk utkast til brev, som sendes Niels-Erik Mathiassen, direktør for Statped, Avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling, ALT.

I brevet blir det bedt om et dialogmøte mellom OUP og Mathiassen. OUP har tidligere fastsatt et ordinært møte den 11.11., men om dette ikke passer for Mathiassen, bes han komme med forslag til datoer.

Med de kommentarer/innspill som framkom på møtet, utarbeider Prytz et nytt utkast, som godkjennes av OUP per omsending, før utsendelse.

 

SAK 33/15 UTVIDET 8-PUNKTSTABELL

Spørsmål omkring den utvidede 8-punktstabellen ble tatt opp. En del tegn er definert, bl.a. bokstavene i det kyrilliske og greske alfabet.

Dokumentet som omhandler 8-punktstabellen må oppdateres, slik at de tegn som er definert i Unicode-tabellen, også kommer med i dokumentet.

 

SAK 34/15 FASTSETTELSE AV TELEFONMØTE I OKTOBER

I etterkant av møtet ble det fastsatt tidspunkt for telefonmøtet. telefonmøtet avholdes 28.10., kl. 12.30.

Referatet ble godkjent per omsending 01.12.15.

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.