Referat nr. 4, 2012

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB


Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B


Postadresse: Postboks 2764 Solli


0204 OSLO


Tlf. 22 06 88 71


Mobil 928 04 617


Faks 22 06 88 88


E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no


Internett: www.punktskriftutvalget.no
REFERAT 04/12
MØTE 28.08.12
Sted    Observatoriegt. 1 B, Oslo
Tid    10.00—15.00
Til stede  Otto Prytz


    Oddvar Øyan


Lise Bakkan


Astrid Kristin Vik


Mats Køber


Varamedlemmene Nina Tveter, Randi Rusten, Lars Bjørndal, Olav Vik og Rolf
Arne Mellem deltok under hele møtet.


Sekretær   Liv Kristin Saur
Møtet gjennomførte en kort presentasjonsrunde av OUPs medlemmer, varamedlemmer og utvalgssekretær.
SAK 33/12     INNKALLING OG SAKLISTE
Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:
Sak 33/12 Innkalling og sakliste


Sak 34/12 Referat 03/12


Sak 35/12 Orienteringssaker


Sak 36/12 Publikasjoner


Sak 37/12 Nordisk møte i Stockholm 4.—5. oktober 2012


a) Deltakelse fra OUP


b) Innlegg fra Norge


Sak 38/12 Nasjonal punktskriftkonferanse – orientering fra arrangementskomiteen


Sak 39/12 Opprettelse av prosjektgruppe/arbeidsgruppe Layout i punktskriftbøker


Sak 40/12 Orientering om xml-formater


Sak 41/12 Status 8-punktstabeller – veien videre
SAK 34/12    REFERAT 03/12
Referat 03/12 fra møte 06.06.12 ble endelig godkjent med de merknader møtet vedtok.
Ifm. godkjenning av referatet gjennomførte møtet en diskusjon om hvilken av termene trykt tekst, vanlig skrift, svartskrift eller visuell skrift OUP bør bruke og anbefale.
Møtet vedtok å bruke termen Visuell skrift.
SAK 35/12    ORIENTERINGSSAKER
a)  OUPs nettside
Utvalgssekretæren orienterte litt om OUPs nettside, bl.a.: om drift og nettsidas innhold.
Utvalget mener det må reklameres for OUPs jubileumsbok, Louis Brailles punktskrift – enkel og genial, på nettsida.
b)  DNBs punktskrifttjeneste
Otto Prytz ga en kort orientering fra de møtene som er holdt mellom representanter fra Norges Blindeforbund (NBF), DNB og OUP. Møtene har i hovedsak omhandlet punktskrifttjenesten banken yter.
c)  Praktiske rutiner for OUPs medlemmer/varamedlemmer
Utvalgssekretæren orienterte kort om rutiner ifm. utbetalinger av honorarer, reiseregninger etc.
SAK 36/12    PUBLIKASJONER
a)  Skriveregler av Finn-Erik Vinje
Skriveregler av Finn-Erik Vinje, punktskriftutgaven er ferdig trykt i NBFs trykkeri. Publikasjonen blir distribuert til OUPs medlemmer, samt andre som har bestilt den. Det bør også reklameres for publikasjonen i div. fora og på OUPs nettside.
b)  Håndbok i litterær punktskrift
Håndbok i litterær punktskrift skal utgis i høst. Det gjenstår noe, før den kan ferdigstilles, bl.a. litteraturliste. I tillegg gjenstår en del vedr. layout, som innsetting av topptekster, inndelingsskift etc. Til slutt en korrekturgjennomgang.
SAK 37/12  NORDISK MØTE I STOCKHOLM 4.—5. OKTOBER 2012
Nordisk møte av punktskriftutvalg avholdes i Stockholm 4.—5. oktober.
a)  Deltakelse fra OUP
Det ble diskutert hvem som skulle delta fra OUP. Utvalgssekretæren ba om at dette blir avklart innen 10.09., med tanke på billettbestilling for reise og booking for overnatting i Stockholm.
b)  Innlegg fra Norge
Som vanlig på disse møtene, skal det gis en orientering om arbeidet i hvert land.
I tillegg vil Otto Prytz holde et innlegg som grunngir valgene av symboler i norsk punktskrift, 6-punkt.
SAK 38/12  NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE – ORIENTERING FRA ARRANGEMENTSKOMITEEN
I sommer er det avholdt 2 møter i arrangementskomiteen, 27.06. og 27.08. Videre er det sendt ut invitasjoner til punktskriftmiljøet i Norge. Påmeldingsfristen er satt til 25.09.
Konferansen finner sted på Huseby kompetansesenter 11.—12. oktober.
I komiteen er man blitt enig om følgende: Huseby kompetansesenter dekker utgiftene ifm. overnatting og begge lunsjene. OUP tar kostnadene med middag torsdag kveld.
Kari Brevik har sagt seg villig til å være konferansens møteleder, men ønsker en medmøteleder. Rolf Arne Mellem sa seg villig til å bistå som møteleder på konferansen.
Otto Prytz redegjorde for konferanseprogrammet, bl.a. skal fredagens program omhandle organiseringen av OUPs framtidige arbeid med layout i punktskrift. Man legger opp til en debatt etter en kort innledning av OUPs leder.
SAK 39/12  OPPRETTELSE AV PROSJEKTGRUPPE/ARBEIDSGRUPPE LAYOUT I PUNKTSKRIFTBØKER Jf. sak 31/12
Under sak 31/12 ble det nedsatt en foreløpig arbeidsgruppe som skulle se på mandat for arbeidet med en standard for Layout i punktskriftbøker. Temaet Layout i punktskriftbøker er også tema for årets punktskriftkonferanse, men meningen var at det foreløpige arbeidsutvalget skulle tenke gjennom en del problemstillinger i forkant av konferansen.
Det ble foreslått et møte i arbeidsgruppa mandag 24.09.12.
SAK 40/12    ORIENTERING OM XML-FORMATER
Mats Køber holdt en kort orientering om xml-formater, bl.a. xhtml-formatet.
Tatt til orientering.
SAK 41/12    STATUS 8-PUNKTSTABELLER – VEIEN VIDERE
Oddvar Øyan innledet om OUPs arbeid med 8-punktstabeller.
8-punktstabellen som baserer seg på Windows Codepage 1252, ble fastsatt i 2007.
OUP har i de senere årene ønsket å lage en utvidet 8-punktstabell som baserer seg på Unicode-tabeller. Oddvar Øyan har påbegynt en utvidet 8-punktstabell som bl.a. inneholder tegnrepresentasjoner for kyrillisk og gresk alfabet.
Med den kompetansen som er kommet inn etter nyoppnevnt OUP, er det gode muligheter for å komme videre i dette arbeidet.
Videre drøfting rundt dette taes opp på neste møte i OUP.
Liv Kristin Saur


Utvalgssekretær


Referatet ble godkjent i OUPs møte 28.11.12

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.