Referat nr. 2, 2013

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB


Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B


Postadresse: Postboks 2764 Solli


0204 OSLO


Tlf. 22 06 88 71


Mobil 928 04 617


Faks 22 06 88 88


E-post: oup [krøllalfa] punktskriftutvalget [punktum] no


Internett: www.punktskriftutvalget.no
REFERAT 02/13


MØTE 07.03.13
Sted    Observatoriegt. 1 B, Oslo
Tid    10.00—15.00
Til stede  Otto Prytz


    Randi Rusten, personlig varamedlem for Oddvar Øyan, fram til kl.13.30


Lars Bjørndal, personlig varamedlem for Lise Bakkan


Astrid Kristin Vik


Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem for Mats Køber


Sekretær   Liv Kristin Saur
SAK 10/13  INNKALLING OG SAKLISTE
Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:


Sak 10/13 Innkalling og sakliste


Sak 11/13 Referat 01/13


Sak 12/13 Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist


Sak 13/13 Budsjettsøknad for 2014, ordinær + prosjektsøknad for Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist


Sak 14/13 Høringsuttalelse til Boklov


Sak 15/13 Punktskrift på bokkort som følger daisy-bøker fra NLB


Sak 16/13 OUPs virksomhetsplan for 2013


Sak 17/13 Orienteringssaker
SAK 11/13  REFERAT 01/13
Referatet fra møte i OUP 11.01.13 forelå ikke til møtet. Referatet godkjennes per omsending så snart som mulig.
SAK 12/13   UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST
Representantene fra arbeidsgruppa, forprosjektgruppa, Otto Prytz, Astrid Kristin Vik, og Liv Kristin Saur orienterte om utarbeidelsen av prosjektbeskrivelse for prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist. Til møtet forelå selve prosjektbeskrivelsen, som ble gjennomgått og vedtatt med enkelte justeringer. Prosjektbeskrivelsen er en del av selve prosjektsøknaden, se neste sak.
Møtet vedtok at kopi av prosjektsøknaden sendes til berørte punktskriftsamarbeidspartnere til orientering. Samtidig er dette et signal til berørte parter om at prosessen er i gang, og at samarbeidspartnere bør tenke på hvem de ønsker å oppnevne for å delta i prosjektet.
SAK 13/13  BUDSJETTSØKNAD FOR 2014, ORDINÆR + PROSJEKTSØKNAD FOR UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST
a)  Ordinær budsjettsøknad for 2014
Utvalgssekretæren la fram utkast til budsjettsøknad for 2014, hvor det er tatt hensyn til at OUP arrangerer nordisk møte blant punktskriftutvalgene i 2014.
Under dette punktet ble det drøftet tidspunkt og sted for gjennomføringen av Nordisk møte. Man kom fram til at Hurdal syn- og mestringssenter er et aktuelt sted, da det ikke er så langt fra Gardermoen. Alternative datoer sjekkes ut: 2.-3., 16.-17., 23.-24. og 30.31. oktober.
b)  Prosjektsøknad for Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist
Prosjektsøknaden, som inneholder prosjektbeskrivelse og budsjett, oversendes Kulturdepartementet sammen med ordinær budsjettsøknad for 2014.
SAK 14/13  HØRINGSUTTALELSE TIL NY BOKLOV
Mats Køber tok tidlig i februar initiativ til at OUP skulle lage en høringsuttalelse til forslaget om omsetting av bøker (Bokloven). Han påtok seg også ansvaret for å utforme høringsnotatet, som ble sendt ut til utvalgets medlemmer og varamedlemmer.
Per 7. mars er det kommet noen innspill fra OUP. Tilføyelsene blir innlemmet i høringsnotatet, som sendes Kulturdepartementet innen 15. mars d.å.SAK 15/13   PUNKTSKRIFT PÅ BOKKORT SOM FØLGER DAISY-BØKER FRA NLB
20.01.2013 mottok OUP en henvendelse fra en punktskriftbruker, Tormod Prytz. Henvendelsen gjaldt punktskrift på bokkort som følger vedlagt daisy-bøker på CD. Tormod Prytz mener det er kritikkverdig at NLB produserer så "dårlig" punktskrift på disse bokkortene. Med "dårlig" punktskrift menes at ord deles på to linjer uten bindestrek, og at det ofte bare står en eller to bokstaver på neste linje, istedenfor at hele ordet settes på ny linje. Han mener det er plass nok på kortene uten å dele ord og navn.
OUPs varamedlem og ansatt i BoJo, Rolf Arne Mellem, er blitt bedt av NLB om å se på dette problemet. Rolf Arne Mellem mener problemet med utskriften skyldes at programmet Bibliofil sender informasjon direkte og uten formatering til punktskriftskriveren.
Møtet vedtok å avvente med å tilskrive NLB om "dårlig" punktskrift på bokkort til etter at Rolf Arne Mellem har sett på problemet. I tilfelle OUP skal skrive brev til NLB om dette, foreslo Otto Prytz at Lars Bjørndal lager et utkast til brev.
OUP kommer tilbake til dette på neste møte.
SAK 16/13   OUPS VIRKSOMHETSPLAN FOR 2013
Utvalgssekretæren hadde utarbeidet forslag til virksomhetsplan for 2013. Virksomhetsplanen ble godkjent med enkelte justeringer.
SAK 17/13   ORIENTERINGSSAKER
a)  Bibelen i punktskrift
Knut Arne Bjørndal har sett på ulike løsninger ved konvertering av bibelen i punktskrift.
b)  Ny versjon av Koralbok
Lars Bjørndal orienterte om at det foreligger ny versjon av Koralbok for Den norske kirke. Det er et ønske at også denne skal foreligge i punktskrift. Gunleik Bergrud skal forhøre seg i musikkmiljøet, blant brukere av punktskriftnoter, for å komme fram til en mulig løsning.
c)  Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler
Astrid Kristin Vik opplyste at Veilederen om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler er godkjent og publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider.


Lenke: <http://www.utdir.no/lareplaner/aktuelt/veileder-om-opplaring-i-punktskrift-mobilitet-og-bruk-av-tekniske-hjelpemidler/>
I tillegg er det også utarbeidet et rundskriv til §§ 2-14 og 3-10 i Opplæringsloven om sterkt svaksynte og blindes rett til nødvendig opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler.


Lenke: <http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/rundskriv-udir-i-2012/>
d)  World Braille Usage
Fra World Blind Union er det kommet henvendelse til OUP om norsk tegnsett i punktskrift. Bakgrunnen er at det nå er under utarbeidelse en ny utgave, 3. utgave, av World Braille Usage, en oversikt over mange lands punktskrift.
Leder av OUP, Otto Prytz, har oversendt liste over norske punktskriftstegn med engelsk beskrivelse.
e)  E-postarkiv Punktforum
Lars Bjørndal etterlyser arkiv til e-postlista Punktforum. Spørsmålet oversendes driftansvarlig Tore Johnny Bråtveit.
f)  DNBs punktskrifttjeneste
Det er blitt gjort forsøk på å utbedre kvaliteten på utskrifter i punktskrift fra DNBs side. Det gjenstår imidlertid en del før utskriftene blir gode nok.
Liv Kristin Saur


Utvalgssekretær


Referatet ble godkjent i OUPs møte 12.06.13

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.