Referat nr. 2, 2011

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB

Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B

Postadresse: Postboks 2764 Solli

0204 OSLO

Tlf. 22 06 88 71

Mobil 928 04 617

Faks 22 06 88 88

E-post: liv.kristin(@)nlb.no

REFERAT 02/11

MØTE 27.05.11

Sted    Observatoriegt. 1 B, Oslo

Tid    10.00—17.00

Til stede  Otto Prytz

    Oddvar Øyan

Kari Brevik

Bjørn Davidsen

Britt Nordby

Sekretær   Liv Kristin Saur

Arne Kyrkjebø og Mats Køber, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, deltok
under behandlingen av sak 21/11.

SAK 17/11   INNKALLING OG SAKLISTE

Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:

Sak 17/11 Innkalling og sakliste

Sak 18/11 Referat 01/11

Sak 19/11 Orientering om regnskap pr. mai 2011

Sak 20/11 Fastsettelse av møtedatoer 2. halvår 2011

Sak 21/11 NorBraille

Sak 22/11 Nordisk møte i Helsingfors september 2011

a) Innlegg fra Norge

b) Deltakelse fra Norge

Sak 23/11 Forsendelser av punktskriftbøker fra NLB

Sak 24/11 Nasjonal punktskriftkonferanse 2011

Sak 25/11 Mandat for og organisering av Offentlig utvalg for blindeskrift –
svarbrev fra Kulturdepartementet mai 2011

Sak 26/11 Orienteringssaker

Sak 27/11 Oppfølgingssaker

Sak 28/11 Braille21 – internasjonal punktskriftkongress i Leipzig, Tyskland –
oppnevning av delegasjon fra OUP

Sak 29/11 Skriv fra Magne Bjørndal om punktskriftutgivelse av ny bibeloversettelse

SAK 18/11   REFERAT 01/11

Referat 01/11 fra møte 28.01.11 ble gjennomgått og godkjent med de merknader
møtet vedtok.

Møtet innskjerper overfor utvalgssekretæren at utkastene til referatene blir
sendt ut tidligere, og kommer i så god tid at utvalgets medlemmer kan bruke dem
som påminnelser om arbeidsoppgaver før neste møte, jf. sak 21/08.

SAK 19/11    ORIENTERING OM REGNSKAP PR. MAI 2011

Utvalgssekretæren opplyste at det hittil i år er brukt ca. kr 188 000.
Utvalget reagerer på at kostnader til servering ved boklanseringen ikke
framkommer i regnskapet. Liv Kristin Saur undersøker med administrasjonen til
neste møte.

SAK 20/11  FASTSETTELSE AV MØTEDATOER 2. HALVÅR 2011

Følgende møtedatoer for ordinære møter 2. halvår ble fastsatt til: 26.08.,
14.10. og 25.11.

I tillegg deltar enkelte av utvalgets medlemmer på nordisk møte i
Helsingfors, Finland, 13.—14.09.11, internasjonal punktskriftkongress i Leipzig,
Tyskland, 27.—30.09.11 og nasjonal punktskriftkonferanse i Oslo 27.—28.10.11.

SAK 21/11   NORBRAILLE

På møte i OUB 19.03.10 deltok Mats Køber fra NLB med orientering om oppstart
med produksjon av punktskrift via konverteringsverktøyet NorBraille utviklet i
Danmark. Sommeren 2010 ble produksjon av punktskrift via NorBraille satt i gang,
og noen lånere har reagert på feil i bøker og tidsskrifter. En del av disse
reaksjonene er også kommet til OUB.

Utvalget vedtok derfor å invitere både Mats Køber og Arne Kyrkjebø til å
komme og orientere om gangen i produksjonen.

Begge var til stede under behandlingen av saken og redegjorde for NorBraille.
Det har vært problemer med gjengivelsen av enkelte tegn i punktskrift. Noen
feil skyldes konverteringsverktøyet, andre skyldes at grunnlagsfilen er i
PDF-format, og andre igjen beror på svakheter i tegngjenkjenningsprogrammet. Det
er i det siste kommet oppgraderte versjoner av NorBraille, og en regner med at
flere av problemene er blitt løst.

Utvalget ønsker en dialog med NLB vedr. punktskriftstandarden og
implementering av den i NorBraille. Utvalget mener at dersom noe i
punktskriftstandarden er uhensiktsmessig for NorBraille, må utvalget få beskjed
om det.

SAK 22/11   NORDISK MØTE I HELSINGFORS, FINLAND, SEPTEMBER 2011

Det er ikke kommet mer informasjon fra Braille Neuvottelukunta, Finland, ang.
nordisk møte i september. I e-post fra 19.01.2011 framgår at møtet planlegges å
finne sted 13.—14.09.2011. Siden det ikke er kommet mer informasjon om dato,
går en ut fra at det blir som angitt i nevnte e-post.

a)  Innlegg fra Norge

OUB ønsker at Astrid Vik skal holde foredrag om sitt doktorgradsarbeid.
Foredragets tittel er: Braille literacy in Pupils with Severe Visual Impairments
in Inclusive Schools in Norway: Results and Practical outcomes from a Research
Project. I tillegg ønsker Norge at Otto Prytz, som er medlem i teknisk komité i
World Braille Council, redegjør for arbeidet med forsøk på internasjonal
standardisering av punktskrift.

Liv Kristin Saur tilskriver Braille Neuvottelukunta v/Liisa Hietaketo-Vieno
om dette.

b)  Deltakelse fra Norge

Astrid Vik (+ ev. ledsager), Kari Brevik, Britt Nordby, Bjørn Davidsen, Otto
Prytz, Pilar Menéndez-Pérez og Liv Kristin Saur.

En avventer mer informasjon i løpet av juni/juli om arrangementet. Liv
Kristin Saur bestiller billetter når invitasjonen foreligger.

SAK 23/11   FORSENDELSER AV PUNKTSKRIFTBØKER FRA NLB

Ingen fra NLB utlån hadde anledning til å være til stede på OUBs møte.

Utvalget diskuterte likevel forsendelser av punktskriftbøker. Det største
problemet er "gamle" produksjoner sendt i bager og kofferter fra
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Disse går som uregistrert post, og det blir
ikke sendt ut varsel til mottaker.

NLB har vært i kontakt med Posten Norge, der en egen
kontaktperson/saksbehandler har engasjert seg i saken.

En vil komme tilbake til saken på neste møte, dersom en av utlånsavdelingens
ansatte har anledning til å delta.

SAK 24/11   NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE 2011

Otto Prytz gjennomgikk referat fra møte 26.04.11 mellom representanter for
OUB og NLB vedr. nasjonal punktskriftkonferanse 2011. På dette møtet ble
følgende arrangementskomité oppnevnt: Fra NLB: Liv Torild Ellefsen og Berit
Johnsen, fra OUB: Britt Nordby, Kari Brevik og Liv Kristin Saur. Neste møte i
arrangementskomiteen er 08.06.

Utvalget drøftet ulike temaer som ønskes belyst under konferansen.

Følgende punkter ble nevnt:

  • Tilbudet fra NLB, både for barn, ungdom, voksne og studenter
  • Samordning av punktskrifttilbudet NLB/Norges Blindeforbund, NBF
  • Noteproduksjon i Norge
  • Tilbudet fra kompetansesentrene Huseby og Tambartun
  • Tidsskrifttilbudet i punktskrift
  • Paneldebatt om punktskrifttilbudet (ledet av Bjørn Davidsen)

Oddvar Øyan tar kontakt med Sverre Fuglerud og Kristin Ruud i Norges
Blindeforbund for å høre hva NBF tenker, bl.a. med bakgrunn i protokoll fra NBFs
sentralsstyre sak 25/11 "Norges Blindeforbunds blad- og magasintilbud i punktskrift".

Kari Brevik spør Daksha Sriragulan, en ung punktskriftbruker om å holde et
innlegg på konferansen.

Eli Frisvold vil bli spurt om å si noe om NLBs skriveleire, ev. sammen med en
av deltakerne.

Ovennevnte vil bli lagt fram for resten av arrangementskomiteen.

SAK 25/11   MANDAT FOR OG ORGANISERING AV OFFENTLIG UTVALG FOR
BLINDESKRIFT – SVARBREV FRA KULTURDEPARTEMENTET MAI 2011

Det er kommet svarbrev, datert 11.05.2011, fra Kulturdepartementet på
forslaget om mandat for og organisering av Offentlig utvalg for blindeskrift,
utarbeidet av arbeidsgruppe OUB/NLB, sendt departementet 29.03.2010.

Av brevet framgår det bl.a.:

Navneendring

Departementet har ingen kommentarer til navneendring fra Offentlig utvalg for
blindeskrift til Offentlig utvalg for punktskrift med forkortelsen OUP.

Forvaltning av OUB

Forvaltningsansvaret skal fortsatt ligge under Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Om utvalgets mandat

I brevet står det: "Departementet slutter seg til arbeidsgruppas forslag
om at OUBs hovedoppgave skal være å utvikle standarder for punktskrift."

I svarbrevet heter det videre: "Når det gjelder spørsmålet om fullmakt
til å fastsette standarder for norsk punktskrift, jf. punkt 1 i forslag til
mandat, skal større endringer, innføring av nye standarder og saker av
prinsipiell karakter legges fram for departementet for godkjenning.
Kulturdepartementet vil ved godkjenning av standarder vurdere om forarbeider og
høringer er gjennomført for å sikre bred oppslutning, samt vurdere eventuelle
kultur og språkpolitiske aspekter. I mindre omfattende saker og enkeltspørsmål
skal OUB ha vedtaksfullmakt. På bakgrunn av dette ber vi arbeidsgruppa foreslå
en konkretisering av hvilke saker som skal legges fram for departementet og i
hvilke spørsmål OUB bør ha vedtaksfullmakt. Vi ber også om et forslag til
praktisk rutine for godkjenning og innføring av standarder."

Oppnevning og sammensetning av OUB

Under dette punktet skriver departementet: "Departementet har ingen
merknader til forslaget om sammensetningen av utvalget. Etter høringsrunden er
punkt a i arbeidsgruppas opprinnelige forslag endret, og departementet støtter
det nye forslaget om at medlemmer skal ha personlige varamedlemmer med noenlunde
tilsvarende kompetanse og bakgrunn.

Departementet slutter seg til at det bør åpnes for gjenoppnevning av
medlemmer. Alle medlemmer i utvalget bør ikke skiftes ut samtidig.

Kulturdepartementet vil oppnevne medlemmer til OUB, etter forslag fra styret
i NLB. Forslaget skal baseres på innspill fra relevante fagmiljøer og
interesseorganisasjoner, slik at utvalgets sammensetning sikrer erfaring og
kompetanse fra en rekke miljøer, dvs. brukere, leverandører av programvare,
produsenter, pedagoger og normerere, jf. punkt d. i arbeidsgruppas forslag."

Navneendring

Med bakgrunn i brevet fra departementet vedtok et enstemmig møte at
navneendringen trer i kraft fra 27.05.11 med navnet Offentlig utvalg for
punktskrift, med forkortelsen OUP.

Departementet etterspør konkretisering av hvilke standarder som skal
godkjennes av departementet og hva som kan vedtas av OUP.

Møtet mener nye standarder som har vært ute til høring, samt justeringer og
endringer av eksisterende standarder som ikke krever høringsrunde, vedtas av
OUP, f.eks. utvidelse av 8-punktskriftsstandarden.

Arbeidsgruppa OUP/NLB vil i løpet av juni utarbeide et svarbrev til
departementet om dette.

SAK 26/11.   ORIENTERINGSSAKER

a)  Kari Brevik reiste spørsmål i forbindelse med Wikipedias
definisjon av punktskrift.

b)  Utvalgssekretæren opplyste at hun etter påske har vært 50 %
sykmeldt, men at hun fra 06.06. er tilbake for fullt.

SAK 27/11   OPPFØLGINGSSAKER

Utvalgssekretæren vil i løpet av sommeren prøve å få avsluttet en del
oppgaver som har blitt utsatt på grunn av sykdomsperioden i vinter.

SAK 28/11   BRAILLE21 – INTERNASJONAL PUNKTSKRIFTKONGRESS I
LEIPZIG, TYSKLAND, 27.—30.09.11 – OPPNEVNING AV DELEGASJON FRA OUP

OUP sender 8 deltakere til den internasjonale punktskriftkongressen Braille21
i Leipzig. Otto Prytz melder på 7 av disse innen 31.05.11, slik at vi får
rabattert pris, 250 euro. Deltakeravgiften dekker alle arrangementer under kongressen.

Disse deltar fra OUP: Otto Prytz, Pilar Menéndez-Pérez, Kari Brevik, Annelise
Qvale, Oddvar Øyan, Randi Rusten, Bjørn Davidsen og Liv Kristin Saur.

Utvalgssekretæren tar seg av billettbestilling og bestilling av hotell i
løpet av juli.

SAK 29/11   SKRIV FRA MAGNE BJØRNDAL OM PUNKTSKRIFTUTGIVELSE AV NY
BIBELOVERSETTELSE

Skriv fra Magne Bjørndal vedr. utgivelse av ny bibeloversettelse er sendt
alle OUPs medlemmer i løpet av våren.

Bjørn Davidsen mener dette bør tas opp som et eget prosjekt.

OUP støtter Bjørndals initiativ, og tilbyr sin assistanse dersom det blir nødvendig.

Liv Kristin Saur

Utvalgssekretær

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.