Referat nr. 1, 2012

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB


Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B


Postadresse: Postboks 2764 Solli


0204 OSLO


Tlf. 22 06 88 71


Mobil 928 04 617


Faks 22 06 88 88


E-post: liv.kristin(@)nlb.no
REFERAT 01/12
MØTE 24.01.12
Sted    Observatoriegt. 1 B, Oslo
Tid    10.00—15.00
Til stede  Otto Prytz


    Oddvar Øyan


Kari Brevik


Bjørn Davidsen


Britt Nordby


Sekretær   Liv Kristin Saur
SAK 01/12   INNKALLING OG SAKLISTE
Innkalling og følgende sakliste ble godkjent:
Sak 01/12 Innkalling og sakliste


Sak 02/12 Referat 05/11


Sak 03/12 Årsregnskapet for 2011


Sak 04/12 Årsrapport for 2011


Sak 05/12 Budsjettsøknad for 2013


Sak 06/12 Arbeidsbudsjett for 2012 – justering


Sak 07/12 Orienteringssaker


Sak 08/12 Publikasjoner


Sak 09/12 Andre oppfølgingssaker


Sak 10/12 Nasjonal punktskriftkonferanse 2012


Sak 11/12 OUPs arbeid i påvente av oppnevning av nytt OUP
SAK 02/21   REFERAT 05/11
Referat 05/11 fra møte 02.12.11 ble gjennomgått og godkjent med de merknader møtet vedtok.
SAK 03/12  ÅRSREGNSKAPET FOR 2011
Utvalgssekretæren gjennomgikk regnskapstallene for 2011.
Resultatet viser en omsetning på kr 651 513,16, etter at NAV hadde
refundert utgifter ifm. utvalgssekretærens sykepermisjon.
Utvalget tok regnskapet til orientering.
SAK 04/12  ÅRSRAPPORT FOR 2011
Utkast til årsrapport for 2011 forelå. Årsrapporten ble gjennomgått og
vedtatt med de endringer møtet vedtok. Årsrapporten sendes Kulturdepartementet via NLB.
SAK 05/12   BUDSJETTSØKNAD FOR 2013
Møtet mener det er uheldig at det tidligere OUP behandler budsjettsøknaden
for 2013, da dette ville være mest naturlig for et nyoppnevnt OUP å gjøre, se
sak 11/12 i dette referat.
Utkast til budsjettsøknad ble gjennomgått. Utvalgssekretæren ferdigstiller
budsjettsøknaden i tråd med det som ble vedtatt på møtet. Budsjettsøknaden
oversendes NLB for videre formidling til Kulturdepartementet.
SAK 06/12   ARBEIDSBUDSJETT 2012 – JUSTERING
På møtet 02.12.2011 ble arbeidsbudsjett for 2012 vedtatt. Etter at en har
sett årets resultat, foreslo utvalgssekretæren for møtet at postene
Kurs/konferanser og Representasjon føres opp med kr 20 000 hver. Det vil også
bli nødvendig med små justeringer på noen andre poster, som følge av
justeringer av utvalgssekretærens lønn ikke var tatt med under budsjettbehandlingen i desember.
SAK 07/12   ORIENTERINGSSAKER
a)  Liv Kristin Saur orienterte om medarbeidersamtale med NLBs
direktør Øyvind Engh 19.12.11. Under samtalen ble bl.a. følgende punkter tatt opp:
–  Lønnsforhandlinger, ikke fulgt opp fra Øyvind Enghs side


–  Inkludering i ESS, lønns- og personalsystem


–  Økonomi, rutiner ved økonomistyring ble diskutert, forslag om
å ha 3—4 møter i året med adm.sjef Kjell Egeland


–  Opplæring, drifting av nettside, ev. annen kompetanseheving


–  OUPs kontor, Liv Kristin Saur ber NLB ta med ønske om
arkivplass når NLB får utvidet sine lokaler.
b)   Pilar Menéndez-Pérez har i e-post datert 02.01.12 orientert
om prosjektet Veiledning for oppsett av musikknoter i punktskrift. Prosjektet
vil bli en del forsinket grunnet andre delprosjekter ved Huseby kompetansesenter. En prioritert oppgave i 2011 har vært å utdanne musikere til produsenter av musikknoter og musikklitteratur i punktskrift. Pilar Menéndez-Pérez håper å kunne gjenoppta arbeidet med veiledningsprosjektet i
løpet av 2012.
c)  Louis Braille: a touch og genius av C. Michael Mellor, trykt
utgave, er dessverre utsolgt fra forlaget, National Braille Press i Boston,
USA. Punktskriftutgaven, som er produsert ved Talboks- og punktskriftsbiblioteket, TPB, Sverige, var kun til utlån.
Utvalgssekretæren følger med på om det kommer nye opplag, og ang. TPBs
versjon er det mulig at boka blir omprodusert slik at den kan kopieres i flere eksemplarer.
SAK 08/12   PUBLIKASJONER
Publikasjonene, jf. sak 59/11, er fremdeles ikke ferdigstilt.
Utvalgssekretæren vil prøve å avslutte arbeidet med disse innen neste møte 21.03.12.
SAK 09/12    ANDRE OPPFØLGINGSSAKER
a)  Oddvar Øyan har vært i kontakt med Norges Blindeforbund,
interessepolitisk avdeling, v/ Sverre Fuglerud, og fått bekreftet at
Blindeforbundet har en kontaktperson i Posten Norge. En del av de sakene OUP
har diskutert må også kunne taes opp med Blindeforbundets kontaktperson i
tillegg til NLBs kontaktperson.
b)  Liv Kristin Saur holder kontakten med Tore Johnny Bråtveit,
ansvarlig for UOPs nettsider.
SAK 10/12   NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE 2012
Saken utsettes til neste møte.
SAK 11/12   OUPS ARBEID I PÅVENTE AV OPPNEVNING AV NYTT OUP
På møte i styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, 19.09.2011
innstilte NLBs styre på kandidater til nytt Offentlig utvalg for punktskrift,
OUP. Innstillingen og brev fra NLB ble oversendt departementet 26.09.2011.
I forkant av møtet 24.01.12 sendte Otto Prytz ut en e-post, datert 17.01.12, til OUPs medlemmer og sekretariat, med kopi til NLBs direktør,
Øyvind Engh. E-posten omhandlet manglende oppnevning av Offentlig utvalg for
punktskrift. Engh videreformidlet e-posten til saksbehandler i departementet,
som har bekreftet at den er mottatt.
Pr. 24.01.12 har intet skjedd i saken.
OUP uttrykker et sterkt ønske om at nytt utvalg oppnevnes så snart som
mulig. Det avtroppende utvalget vedtok å fortsette sin virksomhet inntil nytt
OUP er på plass.
Neste møte i OUP var opprinnelig fastsatt til tirsdag 27.03., men framskyndes til onsdag 21.03.12.
Liv Kristin Saur


Utvalgssekretær
Referatet ble godkjent ved omsending 19.03.2012

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.