Referat nr. 1, 2011

Offentlig utvalg for blindeskrift, OUB
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB
Besøksadresse: Observatoriegt. 1 B
Postadresse: Postboks 2764 Solli
0204 OSLO

Tlf. 22 06 88 71
Mobil 928 04 617
Faks 22 06 88 88
E-post: liv.kristin(@)nlb.no

REFERAT 01/11

MØTE 28.01.11

Sted    Observatoriegt. 1 B, Oslo

Tid    10.00—15.00

Til stede  Otto Prytz

    Oddvar Øyan

Kari Brevik

Bjørn Davidsen

Britt Nordby

Sekretær   Liv Kristin Saur

SAK 01/11    INNKALLING OG SAKLISTE

Innkallingen og følgende sakliste ble godkjent med noen redaksjonelle endringer:

Sak 01/11 Innkalling og sakliste

Sak 02/11 Referat 06/10

Sak 03/11 OUBs regnskap 2010

Sak 04/11 OUBs årsrapport 2010

Sak 05/11 Justert arbeidsbudsjett 2011

Sak 06/11 Budsjettsøknad 2012

Sak 07/11 Endring av møtedato for OUBs møte 25.03.11

Sak 08/11 Orienteringssaker

Sak 09/11 Utvalgssekretærens sykepermisjon

Sak 10/11 Evaluering av boklanseringen

Sak 11/11 Oppfølgingssaker

Sak 12/11 Nasjonal punktskriftkonferanse 2011

Sak 13/11 Nordisk møte 2011 – foreløpig invitasjon

Sak 14/11 Braille21 – orientering

Sak 15/11 Orientering om møte i World Braille Council, New Delhi, 20.-21.01.11

Sak 16/11 Oppsummering av møtet med OUBs nettansvarlige Tore Johnny Bråtveit

SAK 02/11   REFERAT 06/10

Referat 06/10 fra møte 26.11.10 ble godkjent med de merknader møtet vedtok.

SAK 03/11   OUBS REGNSKAP 2010

Utvalgssekretæren hadde ikke mottatt årsregnskapet for 2010 innen OUBs møte.
Regnskapet for 2010 sendes ut til OUBs medlemmer når det foreligger.

Utvalgssekretæren mottok 02.02.11 årsregnskapet for 2010, som viser en
omsetning på kr 687 874,-. Bevilgning for 2010 var kr 688 000,-

SAK 04/11   OUBS ÅRSRAPPORT 2010

Møtet gjennomgikk punkter til årsrapporten for 2010. Møtet gir fullmakt til
OUBs leder Otto Prytz og utvalgssekretær Liv Kristin Saur å sluttføre årsrapporten.

Årsrapporten for 2010 ble godkjent pr. e-post 02.02.11.

SAK 05/11   JUSTERT ARBEIDSBUDSJETT 2011

Arbeidsbudsjettet for 2011 ble justert i forhold til det foreløpige
budsjettet vedtatt 26.11.10.

OUB vedtok å heve utvalgssekretærens lønn med ett lønnstrinn fra 01.01.2011.

Videre vedtok OUB at dekning av mobiltlf. oppjusteres til kr 3 000 pr. år fra
2011.

SAK 06/11   BUDSJETTSØKNAD 2012

Møtet ga fullmakt til OUBs leder Otto Prytz og utvalgssekretær Liv Kristin
Saur å utarbeide forslag til budsjettsøknad for 2012.

OUBs budsjettsøknad for 2012 ble godkjent pr. e-post 02.02.11.

SAK 07/11   ENDRING AV MØTEDATO FOR OUBS MØTE 25.03.11

Det oppsatte OUB-møtet 25.03.11 ble framskyndet til fredag 04.03.11. Dette
skyldes utvalgssekretærens sykepermisjon.

SAK 08/11   ORIENTERINGSSAKER

a)  OUBs kontor

OUBs kontor har vært nedpakket siden 03.12.10. Utvalgssekretæren har hatt
hjemmekontor siden da. Delingen av OUBs kontor har tatt uforholdsmessig lang tid
pga. forsinkelser fra håndverkere og forsinkelser fra leveranser etc. Kontoret
er på det nærmeste klart til innflytting igjen.

b)  Konteringer i regnskapet

I medarbeidersamtale med Øyvind Engh, NLB, tok utvalgssekretæren opp
feilkonteringer i regnskapet for OUB. Øyvind Engh tar dette opp med Kjell Egeland.

SAK 09/11   UTVALGSSEKRETÆRENS SYKEPERMISJON

Fra 08.02.11 vil utvalgssekretæren være sykmeldt 100 % fram til 01.03.11. Fra
01.03.11 vil hun delvis være sykmeldt til 22.03.11, da hun igjen blir 100 %
sykmeldt til over påske. Kontortelefonen settes over til Berit Johnsen i NLBs
administrasjon. Utvalgssekretæren følger med på OUBs e-post hjemmefra.

SAK 10/11   EVALUERING AV BOKLANSERINGEN

Lanseringen av boka Louis Brailles punktskrift – enkel og genial fant sted
tirsdag 04.01.11 i Nasjonalbibliotekets auditorium. Det var om lag 50 personer
til stede.

OUB sier seg svært fornøyd med arrangementet som inneholdt kulturelle innslag
og noen faglige innlegg.

Lanseringen ble avsluttet med servering av tapas i husets kantine.

Til lanseringen var boka ferdig både i punktskrift og i vanlig skrift.

Når det gjelder utgivelse av boka som lydbok, vil dette skje senere.
Utvalgssekretæren har vært i kontakt med Christian Jørgensen i NLB som er
tilrettelegger av lydbøker i NLB, og han vil kontakte Otto Prytz vedr. de
kapitlene som Prytz skal lese inn.

SAK 11/11   OPPFØLGINGSSAKER

a)  Verden og vi, tidsskrift utgitt av Norges Blindeforbund

Otto Prytz redegjorde for e-post til Norges Blindeforbund og Norges
Blindeforbunds trykkeri vedr. kortskrift i tidsskriftet Verden og vi. Fra å ha
vært trykt med kortskrift nivå 2 er det nå i en periode kun trykt med kortskrift
nivå 1. Det avventes svar fra NBFs inforrmasjonsavdeling og NBFs trykkeri.

b)   Lån av punktskriftbøker ved NLB, "nye" og
"gamle" produksjoner

Utvalgssekretæren ønsker å ta opp rutiner vedr. forsendelser av
punktskriftbøker fra NLB, det være seg både "gamle" og "nye"
produksjoner.

OUB ønsker å invitere personer fra NLBs utlånsavdeling til neste møte for å
diskutere problemer rundt punktskriftforsendelser.

c)  NorBraille-produksjoner

OUB har merket seg at det er en del feil i NorBraille-produksjoner ved NLB.
Da produksjonen ved hjelp av NorBraille har eksistert siden sommeren 2010,
ønsker OUB å innkalle f.eks. Mats Køber og Arne Kyrkjebø til et møte hvor en ser
på en del av feilene som framkommer.

SAK 12/11   NASJONAL PUNKTSKRIFTKONFERANSE 2011

Møtet diskuterte tidspunkt for en ev. nasjonal punktskriftkonferanse i 2011.
I september er det helt utelukket, men OUB kan tenke seg oktober som en passende
tid.

Liv Kristin Saur skriver til NLB v/Øyvind Engh med forespørsel om NLB kan
tenke seg å være medarrangør i 2011.

Møtet diskuterte tema for konferansen, og kan tenke seg f.eks.:
Punktskrifttilbudet i Norge i dag og i framtiden.

SAK 13/11   NORDISK MØTE 2011 – FORELØPIG INVITASJON

Det er kommet en foreløpig invitasjon, datert 19.01.2011, til nordisk møte i
Finland v/Liisa Hietaketo. Nordisk møte vil finne sted i uke 37, 13. og 14. september.

OUB takker foreløpig for invitasjonen. Hvor mange som skal delta fra Norge er
ennå uklart.

SAK 14/11   BRAILLE21 – ORIENTERING

Otto Prytz orienterte om den internasjonale punktskriftkongressen, Braille21,
som finner sted i Leipzig, Tyskland, i tidsrommet 27.–30.09.2011.

Det vil være 5—6 hovedtemaer.

Fra 01.02.11–31.05.11 er det mulig å sende inn forslag til innlegg.

Deltakere kan melde seg fra og med 01.04.11.

OUB ønsker å være bredt representert på kongressen. Oppnevning av delegasjon
skjer på et senere møte.

SAK 15/11   ORIENTERING OM MØTE I WORLD BRAILLE COUNCIL, NEW
DELHI, 20.—21.01.11

Otto Prytz redegjorde for møte i World Braille Council, som ble avholdt i New
Delhi i tidsrommet 20.—21.01.11.

Temaer som var til behandling:

 • Internasjonal enhetliggjøring av setningstegn
 • Oppfølging av fonetikk
 • Tall, 3 ulike tallnotasjoner
 • Matematikknotasjon
 • Datarelatert punktskrift
 • Skilletegn

  • Det ble vedtatt et prinsipp om at øverste etasje i en celle skal være tom.

Neste møte i World Braille Council er 01.10.2011.

SAK 16/11   OPPSUMMERING AV MØTET MED OUBS NETTANSVARLIGE TORE
JOHNNY BRÅTVEIT

Oddvar Øyan ga en orientering om møte mellom representanter fra OUB og
nettansvarlig Tore Johnny Bråtveit, som ble avholdt 27.01.11.

Av temaer som var oppe, kan nevnes:

 • Hvordan nettsiden skal se ut, lay-out
 • Innholdet på nettsiden

  • De to siste årsrapportene fra OUB
  • referater fra det siste året
  • Øvrig relevant materiale
  • Punktskriftstandarder, når disse er ferdigstilt.
 • Hvem skal levere stoff til nettsiden?

  • Man kom fram til at OUBs utvalgssekretær og medlemmer leverer stoff til
   nettsiden.

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær

Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.