Forprosjekt layout elektronisk punktskrift

Utarbeidet av: Lars Bjørndal

Dato: 22.08.2016

1 Bakgrunn

I 2013/2014 nedsatte Offentlig utvalg for punktskrift (OUP) en
prosjektgruppe som skulle utvikle en veileder om layout i punktskrift
på papir og på leselist. Prosjektet så tidlig at det var behov for å
få noen avklaringer før prosjektet kunne gå videre med utvikling av
veileder for layout i punktskrift på leselist. Problemstillinger det
var ønske om å se nærmere på, var bl.a. om Statpeds tradisjon for
layout i elektroniske bøker til elever helt eller delvis bør gjøres
til OUPs anbefalinger i veilederen, eller om virkemidler som er
vanlige i dag i universelt utformede dokumenter skal anbefales.

2 Organisering av forprosjektet

Etter anmodning fra prosjektet, initierte OUP et forprosjekt
bestående av representanter fra Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
(NLB), Statped og OUP/hovedprosjektet. Prosjektgruppa har i tidsrommet
februar 2015 – februar 2016 hatt tre møter; ett heldagsmøte der alle
møttes fysisk, og to kortere møter der én har deltatt på
videokonferanse.

Forprosjektgruppa har bestått av:

 • Per Sennels, NLB
 • Kari Rudjord, NLB
 • Jostein Austvik Jacobsen, NLB
 • Terje Daleng, Statped
 • Kari Helene Hestvik, Statped
 • Oddvar Øyan, Statped/OUP
 • Lars Bjørndal, Statped/OUP

3 Beskrivelse av dagens situasjon

3.1 Statped

Statped læringsressurser og teknologiutvikling (SLoT) har to
avdelinger som produserer tilpassede lærebøker:

 • SLoT i Trondheim (tidligere på Melhus), produserer for barnetrinnet
 • SLoT i Oslo, produserer for ungdomstrinnet og videregående skole

3.1.1 Bøker i Word-format

Lærebøker for nedre del av barnetrinnet produseres på papir, men
etterhvert overtar elektroniske bøker tilrettelagt for lesing på leselist.

Noen av prinsippene for bøkene Statped produserer til bruk på leselist,
kan kort oppsummeres slik:

 • Lesing på leselist er utgangspunkt for tilretteleggingen.
 • Bøkene er laget med tanke på at eleven skal kunne finne fram
  og bruke dem uten hjelp fra lærer eller andre.
 • Det brukes markeringer i teksten for å angi sideskift, overskrifter,
  oppgaver osv. Disse fungerer både som taktile kjennetegn på
  leselista og som søkestrenger for å finne fram. Noen av markeringene
  er:

  • xxx1 Overskrift (overskrift på nivå 1)
  • --- 24/32 eller --- 24 til 32 (øverst på side 24, kapitlet
   slutter på side 32)
  • >>> 5 (oppgave 5)
  • Bildeforklaringer og annet skrevet av tilrettelegger settes i
   dobbel klammeparentes
 • Noen bøker leveres med alle kapitlene samlet i ett dokument, mens
  andre leveres med hvert kapittel i egen fil. De bøkene som har vært
  gjennom en større manuell tilrettelegging, leveres med et eget
  dokument som beskriver hvordan boken er tenkt brukt (navigering,
  søkemuligheter m.m.).
 • Bøkene har lite visuell formatering. I senere tid er
  overskriftene markert med overskriftsstil, men uten visuell
  formatering. Det er generert
  innholdsfortegnelse først i dokumentet, og den kan brukes for å
  navigere direkte til en overskrift.
 • Bøkene leveres i Word-format, noe som gjør det mulig å skrive,
  f.eks. svare på oppgaver, i selve boken.

SLoT i Oslo har publisert retningslinjer for produksjon av
elektroniske lærebøker beregnet på lesing på leselist:

Tilrettelegging
av lærebøker for leselist – ungdomstrinnet og videregående skole

3.1.2 DAISY fulltekstbøker

SLoT i Oslo har produsert noen titler med både innlest tale og teksten
i elektronisk format, fulltekst DAISY-bøker. Skal teksten i disse
bøkene leses på leselist, er det bare programmene FSReader v.3, som følger
med JAWS 15 eller nyere, eller Bokhylla som følger med SuperNova 14
eller nyere som egner seg.

3.2 NLB

Det er kun studenter med produksjonsrett som får låne e-bøker fra NLB,
og produserte e-bøker lånes kun ut til denne gruppen.

Fram til 2010 ble e-bøkene produsert i word med markering av
tekstelementer som overskrift med mer, i henhold til Statpeds
standard. Studenten som bestilte en bok først, fikk gjerne velge
tilretteleggingsgrad. Synshemmedes ønsker for tilrettelegging er
forskjellig avhengig av om leseren bruker tale, punktskrift og/eller
leser visuell skrift på skjerm. I 2010 gikk NLB derfor over til å
levere bøker i HTML-format med samme grad av tilrettelegging for alle.

Bøkene kan åpnes og leses i nettleser eller tekstbehandlingsprogram
som Word. Bøkene virker i alle nettlesere, for eksempel IE, Google
Chrome og Safari. Tekstbehandlere kan være MS Word eller Open Office
Writer. I nettleseren kan man navigere i boka via
innholdsfortegnelsen, som inneholder hyperkoblinger til overskriftene.
Under hver overskrift er det en lenke tilbake til
innholdsfortegnelsen. Overskriftene er strukturert på inntil seks
nivåer. Sidetall er alltid angitt øverst på siden. I tekstbehandler
kan brukeren redigere teksten og ta notater. Hyperkobling mellom
innholdsfortegnelse og overskrifter virker imidlertid ikke når boken
åpnes i en tekstbehandler.

NLB har ikke bildebeskrivelser i bøkene. Det forutsettes at studenter
som har behov for det, bruker lesehjelp til å forklare illustrasjoner.
Tabeller er som regel lesbare.

Matematikk er merket opp i ASCIIMath og kan leses med leselist. Men dette
fungerer ikke like bra med talesyntese. For korrekt visning
i alle nettlesere kan man anvende MathJax
http://math.chapman.edu/~jipsen/mathml/asciimathjax.html.

3.3 Fordeler og ulemper med de enkelte løsningene

Noen av fordelene og ulempene med de enkelte løsningene trekkes fram
nedenfor. Det er verd å merke seg at de ulike skjermleserne håndterer
punktskrift forskjellig. Resultatet for leseren vil derfor variere
avhengig av skjermleser. F.eks. vil innrykk i teksten vises i noen
skjermlesere, og med andre skjermlesere kun med bestemte
innstillinger.

3.3.1 Statpeds bøker i Word-format

 1. Fordeler
  • egner seg godt til å lese på leselist
  • leseren får informasjon på leselisten om elementer som overskrifter,
   oppgaver o.l. ved kontinuerlig lesing gjennom teksten
  • kan brukes uten tale
  • er enkle å finne fram i
  • kan gjøre notater og løse oppgaver direkte i boken
  • Word-programmet er kjent for lærere og andre som skal hjelpe eleven
 2. Ulemper
  • bøkene er laget for Windows/Word, og kan ikke sies å være
   plattformuavhengig
  • bøkene er laget for lesing på leselist, og bøkene egner seg ikke
   like godt for lesing med talesyntese, bl.a. kan de taktile merkene i
   teksten virke forstyrrende med tale
  • språkmerking er arbeidskrevende i Word, spesielt i ordlister, og
   dette praktiseres i varierende grad per i dag

3.3.2 Bøker i fulltekst DAISY-format

DAISY-bøker kan inneholde enten kun innlest tale, innlest tale og
elektronisk tekst eller tale generert med talesyntese og elektronisk
tekst. Det mest brukte DAISY-formatet i dag er versjon 2.02. Selv om
den elektroniske teksten ligger i en HTML-fil, egner ikke denne seg
for lesing i en nettleser. Et DAISY-avspillingsprogram er nødvendig.
Da blir også synkronisering mellom den elektroniske teksten og
lydavspillingen tilgjengelig, hvis boken inneholder begge deler.

En setning er vanligvis den minste navigeringsenheten i en DAISY-bok.
I den elektroniske teksten er hver setning formet som en lenke, for på
den måten å kunne starte lydavspilling fra en bestemt posisjon.
Vanligvis viser skjermleseren en lenke på en egen linje, med
understreking, og talen gir beskjed om at det er en lenke. Det er
gjort tilpassinger i JAWS og SuperNova mot FSReader og Bokhylla for å
unngå dette.

 1. Fordeler
  • ved bruk av et DAISY-avspillingsprogram som FSReader
   eller Bokhylla, får leseren tilgang til elektronisk tekst på leselisten,
   og opplest tekst hvis boken har begge deler
  • leseren kan søke i den elektroniske teksten, og tekst kan kopieres
   og limes inn i et tekstbehandlingsprogram
 2. Ulemper
  • kan ikke notere eller løse oppgaver direkte i boka
  • hver setning er laget som en lenke (se over), kan være en ulempe med
   avspilling i enkelte programmer

3.3.3 Bøker i HTML-format

Det er avhengig av skjermleseren hvor godt en bok lar seg lese på
leselist. F.eks. vil enkelte skjermlesere, ev. med bestemte
innstillinger, vise hX ved en overskrift, der X er nivået overskriften
er på. Med andre skjermlesere presenteres slik informasjon kun med tale.

 1. Fordeler
  • kan leses med alle nettlesere som støttes av skjermleseren
  • standard navigering fungerer, f.eks. h for å gå til neste overskrift
  • teksten er søkbar og den kan kopieres fra og limes inn i
   tekstbehandlingsprogram
  • teksten kan leses med leselist og/eller skjermleserens tale
  • boka kan leses i enkelte tekstbehandlere, men da forsvinner noe av
   funksjonaliteten, f.eks. lenker fra innholdsfortegnelsen til den
   enkelte overskriften
  • Det finnes potensiale i HTML-formatet for å kunne løse oppgaver ved
   hjelp av skjema-elementene, men i praksis vil det kreve at boken
   ligger på en sørver, og ikke lokalt på leserens datamaskin
 2. Ulemper
  • kan være vanskelig å finne tilbake til punktet der du avsluttet sist
   (det finnes tillegg for enkelte nettlesere for å sette bokmerker i
   teksten)
  • kan være vanskelig å få oversikt over strukturen for den som kun
   bruker leselist
  • i de tradisjonelle bøkene i HTML-format er det ikke mulig å notere
   eller løse oppgaver i boken hvis den leses i nettleseren

3.3.4 Bøker i EPUB-format

Enkelte forlag som tilbyr elektroniske bøker, bruker EPUB-formatet,
men ikke siste versjon. For å kunne lese EPUB, kreves programvare som
er laget for det, f.eks. QRead for Windows, som er spesielt utviklet
for skjermleserbrukere. Mange av programmene som finnes, egner seg
dårlig for lesing med skjermleser/leselist. Det er sannsynlig at EPUB
vil få større utbredelse framover, og at det kommer til flere og bedre
programmer som er tilpasset skjermleser på ulike plattformer.

Ingen av de norske produsentene av litteratur tilrettelagt for
synshemmede leverer bøker i EPUB. Se mer om EPUB i tillegget.

4 Vurderinger og anbefalinger

I forprosjektet har vi sett på de ulike løsningene for bøker med
elektronisk tekst produsert for synshemmede, som brukes i Norge i dag.
Som vi har vist, varierer både format, layout og grad av
tilrettelegging. Dette er ikke unaturlig, tatt ulike behov i en
uensartet målgruppe i betraktning. Vi skal ikke glemme at mange av
punktskriftselevene Statped tilrettelegger for, har vansker utover
synshemmingen. Dessuten er bøkene svært forskjellige, noe som også har
betydning for hvordan de utformes.

Et sentralt utviklingstrekk som ikke minst har betydning for elever og
studenter, er at nye digitale medier som nettbrett og smarttelefon, i
stadig større grad blir tatt i bruk. Skjermleserne på disse
plattformene har langt fra den samme funksjonaliteten som den vi
finner på de vanligste skjermleserne for Windows. Dette kan
imidlertid endre seg over tid.

4.1 Format

Valg av format vil ha betydning for oppsettet i den elektroniske
teksten. I en EPUB-fil, f.eks., er det ikke behov for å søke etter en
streng i teksten for å gå til en bestemt side, da dette er
funksjonalitet innebygd i EPUB-filen/-leseren. Derimot er dette en mer
naturlig løsning i et tekstbehandlingsprogram som Word.

Det virker sannsynlig at EPUB-formatet, etterhvert som det får større
utbredelse generelt, vil overta for DAISY- og HTML-formatene som
benyttes av Statped og NLB i dag. Det å lese EPUB-filer med leselist,
krever imidlertid programvare med god universell utforming, for ulike
plattformer. Dette er en mangelvare foreløpig.

I og med de mobile plattformene som tas i bruk, kan det være fristende
å la andre formater overta for Word. Men dette må utredes nærmere,
bl.a. tatt funksjonaliteten i skjermleserne på de ulike plattformene
i betraktning.

4.2 Layout

Vi ser at barn på lavere klassetrinn kan ha et større behov enn andre
for at layouten i den elektroniske punktskrften skal ha en nær
sammenheng med punktskrift på papir. De taktile markeringene i teksten
bidrar til dette, og de gjør det mulig å bruke boka uten tale. For å
ivareta behovene til disse elevene, foreslår vi at Statped-tradisjonen
videreføres for denne målgruppen.

Det bør ses nærmere på hvor vidt de taktile markeringene er
hensiktsmessige for elever på ungdomstrinnet og oppover. Bøkene blir
mer fleksible uten, i det de da
også egner seg bedre for lesing med talesyntese. Det bør derfor
vurderes å legge opp til andre måter å navigere på, og at de
tradisjonelle markeringene helt eller delvis droppes. Men da må også
trolig formatet bli et annet, f.eks. NLBs HTML-alternativ.

Et moment i denne diskusjonen er om Statped-tradisjonen er en god idé
i dagens situasjon, da elevene leser så mye annet stoff som ikke har
slik tilrettelegging. Vi håper fordeler og ulemper ved denne måten å
stille opp på har kommet godt fram, og at dette bidrar til at
hovedprosjektet kan gjøre gode valg i det videre arbeidet.

4.3 Utskrift på papir

I det videre arbeidet med veilederen bør det tas høyde for at den
elektroniske teksten, eller deler av den, skal kunne publiseres på
papir, uten at det er nødvendig med manuell redigering.

5 Tillegg: EPUB

Jostein Austvik Jacobsen gjennomgikk på møtet 22.04.15 tekniske
aspekter ved EPUB-formatet. Gjennomgangen oppsummeres i dette kapitlet.

5.1 EPUBs bruksområde

 • EPUB er formatet flere forlag distribuerer elektroniske bøker
  i. (Bøkene leses på skjerm.)
 • EPUB bygger på DAISY-formatet, og disse formatene er i ferd med å
  smelte sammen til ett format, noe som kan bidra til økt
  tilgjengelighet.
 • EDUPUB er en utvidelse av EPUB til bruk i utdanning. Formatet
  tillater bl.a. notering i EPUB-boken. Vi vet lite om utbredelsen av
  formatet.

5.2 Teknisk om EPUB

 • EPUB 3.0 er oppbygd av fire åpne standarder, utviklet av IDPF
  (International Digital Publishing Forum):

  • Content Document (definerer to mulige utdataformat: XML (DTBook)
   og XHTML)
  • Open Packaging Format (OPF) (manifest som beskriver filene i
   pakken og relasjonen de har til hverandre)
  • Open Container Format (OCF) (publiseres i én fil, et zip-arkiv)
  • SMIL-formatet brukes for synkronisering av media. SMIL =
   Synchronized Multimedia Integration Language.
 • SMIL: I tillegg til å ha lenke til MP3 eller andre mediefiler, har
  den lenke til HTML med ID for posisjonen til teksten som spilles av
  i mediefilen.
 • En bok i EPUB-format skal publiseres som én fil med etternavnet
  epub. Dette er et zip-arkiv / en zip-fil.
 • Hovedkomponenten i EPUB er XHTML-filer, én for hvert kapittel.
 • Gjeldende EPUB-versjon er 3.0, og her brukes HTML5. i EPUB 2 blir
  HTML 4 benyttet. EPUB 2 støtter ikke synkronisert lyd.
 • I EPUB 2 og i DAISY 3 (som er lite brukt), kan tekstkomponenten av
  en bok være i DTBook-formatet.
 • Mange forlag publiserer fortsatt EPBU 2-bøker, fordi de ikke trenger
  funksjonalitet som støttes i EPUB 3.
 • EPUB 3 støtter flere «renditions», hvilket betyr at en publikasjon
  kan vises på flere ulike måter. (Usikkert hvor viktig dette er når
  det gjelder punktskrift.)
 • Viktige forskjeller mellom DAISY 2.02 og EPUB 3:
  • I fulltekst DAISY 2.02 skjer synkronisering mellom tekst og
   innspilt lyd ved hjelp av lenker fra HTML-filen med teksten, til
   en SMIL-fil som angir hvilken MP3-fil som skal spilles av, og
   hvor, i tid, avspilling skal begynne og slutte. Ved synkronisering
   på setningsnivå eller mindre, kan dette føre til at teksten virker
   oppstykket når den skal leses med skjermleser/leselist.
  • I EPUB 3 er det SMIL-filen som styrer synkroniseringen. Lenker i
   HTML-filene kan dermed brukes til andre formål enn til
   synkronisering, f.eks. peke til andre ressurser.
  • I DAISY 3 brukes DTBook-formatet, et XML-format, som i tillegg til
   oppmerking som finnes i HTML, har merker for fotnoter, sideskift,
   margtekst osv. I EPUB 3 erstattes DTBook med HTML5, og
   attributter til vanlige HTML-element brukes for å beskrive
   fotnoter, sideskift o.l.
 • EPUB (og DAISY) har støtte for kryptering med DRM, men det brukes
  lite. I stedet vannmerkes bøkene.
 • Javascript kan brukes i EPUB. Har vært brukt til konvertering fra
  AsciiMath til MathML.

5.3 Programmer/apper som kan lese / spille av EPUB

 • Firefox med tillegg, f.eks. EPUBReader
 • Readium for Chrome
 • AZARDI
 • Lydhør
 • QRead, en e-bok-leser for Windows, utviklet for blinde

6 Produksjon

 • NLB og Statped skanner papirbok. (Noen ganger får NLB filer fra
  forlagene som kan brukes.)
 • Bildefilene eller forlagsfilene sendes til et firma i India, som har
  fått en kravspesifikasjon for arbeidet, som i stor grad er utviklet
  av NLB, i samarbeid med MTM i Sverige.
 • Bildefilene OCR-behandles, og underleverandør merker (tagger) de
  ulike elementene, som overskrifter o.l., basert på den visuelle
  strukturen i boken.
 • NLB mottar resultatet i HTML/EPUB. XML-editoren oXygen kan brrukes
  for å redigere EPUB/DTBook, men NLB gjør lite med disse filene før
  de konverteres til punktskrift, talesyntese-lydbok eller ebok i
  XHTML.
 • Statped får tilbake filer i DTBook-format. Tidligere ble
  Ekspressbøker, automatisk konvertert til Word, sendt ut som et
  nødalternativ, i påvente av en tilrettelagt bok. I dag bearbeides
  alle bøker manuelt, men noen i svært liten grad. Tilrettelagte bøker
  blir redigert i Word av bokkonsulentene, enten for trykking i
  punktskrift på papir ved hjelp av CX for Word, eller for leveranse
  som Word-bok.
 • For matematikk bestilles AsciiMath fra India.
 • Statped får AsciiMath i dTBook, som konverteres til matte-punkt-tradisjonen.
 • NLBs nye punkt-prosjekt skal støtte både EPUB og DTBook (selv om
  DTBook etterhvert skal fases ut.)
 • Ikke alle verktøyene NLB bruker støtter foreløpig EPUB. Filene fra
  India konverteres derfor til DTBook, og denne kan så konverteres til:

  • ebok i XHTML
  • Punktskrift, ved hjelp av NorBraille som konverterer til PEF, som
   så sendes NBFs trykkeri i Bergen. Norbraille vil om kort tid fases ut.
  • DAISY 2 ved hjelp av talesyntesen Brage.
 • EPUB-filen kjøres gjennom produksjonsverktøyet DAISY Pipeline via et
  skript og er klar til utlån i løpet av noen minutter. DAISY Pipeline
  er et åpen kildekode-verktøy utviklet av DAISY Consortium og
  tilpasset produksjonen til NLB. Skriptet finnes her:
  http://www.daisy.org/projects/pipeline/doc/scripts/DTBookToXhtml.html
 • For å spille inn lydbøker bruker NLB Hindenburg, mens Statped bruker
  LPStudio pro.
 • NLB produserer lite fulltekst DAISY-bøker med innlest tale, mens
  Statped i dag stort sett produserer slike bøker i fulltekst-format.
 • Forlagsproduserte EPUB-filer bør snart kunne fungere som grunnlag
  for fulltekst lyd-, punkt- og/eller ebok. Mulig forlagene vil
  benytte EPUB-standarden litt ulikt, og dette kan skape problemer for
  konvertering.
Gå til toppen

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å garantere den beste opplevelsen for brukeren. Hvis du fortsetter, anser vi at du samtykker til bruk. For mer informasjon, klikk her.